Otevírají se první výzvy Programu rozvoje venkova

Dovolujeme si Vás informovat, že se otevírají první výzvy Programu rozvoje venkova a to 3. 5. 2016. Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Harmonogram výzev v rámci Programu rozvoje venkova naleznete ZDE. Podpora cestovního ruchu je možná především z prostředků podprogramu 6.4.2 Podpora agroturistiky. Podrobné informace o podpoře agroturistiky naleznete na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.

Podpora agroturistiky je zaměřena na investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields.

Podporována bude stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).

Oprávněným žadatelem je zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. K datu podání Žádosti o dotaci je evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

Míra dotace činí 25-45% způsobilých výdajů dle velikosti podnikatele.