Parkují Vám v obci lidé nevhodně na veřejných prostranstvích?

Doporučujeme řešit výzvou, pokud se jedná o veřejné prostranství či pozemek obce aby pozemek vyklidili, případně, aby věc řešili formou smluvního vztahu s obcí (pronájem parkovacího místa).

Pokud se jedná o veřejné prostranství, tak se může jednat o přestupek proti veřejnému pořádku ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. g) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, případně ust. § 5 odst. 2 písm. c) tohoto zákon a může být uložena pokuta až do výše 50.000,-Kč. Pokutu ukládá Komise pro projednávání přestupků a této je třeba zdokumentovaný stav předat. Dále může být celá záležitost řešena i soukromoprávní cestou prostřednictvím příslušného soudu, a to podáním žaloby na vyklizení předmětné části pozemku.

Dále je možné řešení, např. u autobusů, že pokud není takto zaparkovaným vozidlem dodržena min. průjezdnost komunikace, tak řešit s policií ČR (zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích …., ve znění pozdějších předpisů).

Pokud se jedná o podnikatele, tak je dále možné řešit i s příslušným živnostenským úřadem. Pokud provozuje podnikatelskou činnost, tak by tuto měl provozovat v provozovně a tuto nejen oznámit, ale i k ní na žádost tohoto orgánu předložit doklad o vlastnickém nebo užívacím titulu. Obec může dát podnět, že podnikatel provozuje živnost na pozemku obce, aniž by mu k tomu obec dala souhlas a apod. Ten by měl tuto situaci řešit i s ohledem na zák. č 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve zn. p. p. i případně s příslušným dopravním úřadem.