Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině

JMK vyhlásil výzvu za účelem zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků a malých vodních nádrží a retenčních opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině. Žádosti je možné podávat od 12.02.2018 od 8:00 - 1.kolo termín ukončení 03.03.2018 ve 14:00; 2.kolo termín ukončení 05.10.2018 ve 14:00. Maximální výše podpory činí 300 000 Kč a minimální spoluáčast 50 %. 

Předmětem může být:

a) výstavba, rekonstrukce a oprava rybníků a malých vodních nádrží (včetně objektů hrází, bezpečnostních přelivů, nápustných a výpustných zařízení) za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů,
b) výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.,
c) obnovu nebo tvorbu mokřadů a tůní, výstavbu, obnovu nebo rekonstrukci vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny,
d) rekonstrukci a opravy na drobných vodních tocích, terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy,
e) vytváření a obnovu tůní, mokřadů nebo obnovu říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,
f) opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
g) stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
h) preventivní protierozní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
i) obnovu či zakládání větrolamů,
j) zpracování projektové dokumentace na realizaci aktivit dle některého z písm. a) až i) tohoto článku

Více informací získáte na stránkách: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants