Podpora bydlení pro rok 2018

Byla vyhlášena výzva do programu Podpora bydlení, podprogramů Bytové domy bez bariér a Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů. Lhůta pro doručení žádosti končí dnem 5. ledna 2018.

Podprogram Podporované byty:

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav.

Obce mohou být příjemci dotace u dotačního titulu Pečovatelský byt a Komunitní dům senior. Podpora se poskytuje ve formě investiční dotace na konkrétní investiční akci, jejímž cílem je výstavba nebo pořízení bytu za účelem vzniku podporovaných bytů. Výše dotace se vypočte jako součin podporovaných bytů, na které je žádána dotace a částky uvedené v pravidlech.

Podprogram Bytové domy bez bariér:

Cílem podprogramu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Příjemcem dotace mohou být vlastníci nebo spoluvlastníci bytového domu. Podpora se poskytuje ve formě účelové investiční dotace na realizaci projektu, jehož cílem je odstranění bariér v přístupu do domu a k výtahu a na instalaci nového výtahu. Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně do výše uvedené v pravidlech.

Informace k výzvě naleznete na stránce: https://www.mmr.cz

Informace k podprogramu Podporované bytové naleznete na stránce: https://www.mmr.cz/

Informace k podprogramu Bytové domy bez bariér naleznete na stránce: https://www.mmr.cz/cs/