Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

MPSV vyhlásilo výzvu na podporu inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny. Žádosti lze podávat do: 15. 3. 2019 - 12:00 hodin. Zahájení příjmu žádostí o podporu je 3. 1. 2019 ve 12:00 hodin. Podporovány jsou následující aktivity:

Podpora procesů při zavádění nových a inovativních služeb, postupů a metod práce v oblasti ochrany dětí a rodin

a. koordinace a podpora procesu změny - nastavení metodik, vnitřních pravidel a pracovních postupů souvisejících s procesem změny s ohledem na ohrožené děti a rodinu.

b. podpora pracovníků zahrnující: podporu řídících pracovníků služby v řízení změny v organizaci (např. personální změny, vzdělávací plány, financování, proces materiálního zabezpečení); provázení pracovníků procesem transformace (koučing, mentoring, objasňování podstaty změny, motivace); supervize pracovníků zaměřená na proces změny; metodická podpora dalších skupin zapojených do procesu změn (např. orgán sociálně-právní ochrany dětí, obec, škola apod.); edukace pracovníků zaměřená na porozumění lidsko-právnímu hledisku poskytování pomoci a podpory ohroženým dětem a rodinám

c. podpora pracovníků poskytujících služby ohroženým dětem a rodinám,zahrnující: rozvoj kompetencí pracovníků působících v přímé práci s dětmi a rodinami ve specifických inovativních metodách, či postupech; mezioborový rozvoj pracovníků v práci s cílovou skupinou v rámci navazujících služeb (základní znalost souvisejících oborů, např. adiktologie, psychologie apod.); sdílení dobré praxe (tuzemské i zahraniční) v kontextu vybrané inovativní
služby; rozvoj kompetencí pracovníků související se vznikem nových činností v rámci inovace služby (např. proškolení sociálních pracovníků v metodě posílení role a aktivizace dítěte, apod.).

Podpora implementace inovativních procesů a služeb pro ohrožené děti a rodiny
a. realizace inovativních procesů a služeb (především personální, metodické, koordinační zajištění služby),
b. zpracování a realizace komunikační strategie inovace (informování a zapojení veřejnosti podporující přijetí nových postupů a směřující k odstranění předsudků vůči cílové skupině),
c. koordinace procesu přechodové fáze (podpora zavádění nových služeb, přístupů a metod, se zřetelem na zajištění práv cílové skupiny),
d. pilotní odzkoušení inovativních procesů a služeb (aplikace inovativních postupů, metod a služeb v praxi v předem stanoveném časovém rozsahu, kapacitě a dle předem nastavených kritérií).

Podpora mezioborové spolupráce
a. podpora nastavení multioborové spolupráce, podpora aktivit zaměřených na koordinaci a návaznost podpůrných služeb pro ohrožené děti a rodiny poskytovaných jedním, nebo více subjekty konkrétním osobám s cílem řešení jejich nepříznivé situace a jejich sociálního začlenění,
b. rozvíjení kompetencí obcí v oblasti koordinace poskytování služeb pro ohrožené děti a rodiny. Koordinace jak na úrovni jednotlivých případů, tak na úrovni poskytování služeb v rámci působnosti obce. Služby poskytované v souladu s uplatněním metod sociální práce, s dopady do procesů zjišťování potřeb, plánování rozvoje těchto služeb podle místní potřebnosti a tedy zvýšení dostupnosti potřebných druhů služeb. Nesmí se jednat o aktivity plánování rozvoje sociálních služeb.

Více informací získáte na stránce: https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz