Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli

MMR vyhlásilo výzvu na podporu obnovy a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

Žádosti lze podávat do 17. února 2020. Žádosti lze podávat do následujícího dotačního titulu:

  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury:

Podporovány budou projekty: na obnovuškolních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště asportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, na obnovuškolních tělocvičen. Účastník podprogramumůže být obec,která má 3001 –10 000 obyvatel,včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy), na jejímž katastru je zřízena základní škola. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč. Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít. Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, můžetvořit maximálně 20% celkové časové kapacity objektu.

Uznatelné náklady:

  • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury(tělocvična, hřiště víceúčelové nebo multifunkční), ovybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod.), vpřípadě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,
  • oplocení, osvětlení školního hřiště, vpřípadě, že tyto práce jsousoučástí obnovy školního hřiště,
  • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy, vpřípadě, že tyto práce jsou součástí výstavby nebo obnovy školní tělocvičny.

Neuznatelné náklady:

  • hřiště, resp. sportoviště, které není primárně určené pro hodiny tělesné výchovy (workoutové hřiště, parkourové hřiště, beachvolejbalové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště apod.),
  • nábytek, vybavení a zařizovací předměty,
  • tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené kzabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atpod.),
  • tělovýchovné nářadí/sportovnípříslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).

Více informací získáte na stránce: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-rozvoje-regionu-2020/Podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli