Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli - dotace MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 12. října 2020 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli.

V programu Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli je cílem podpořit obnovu a rozvoj měst, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Lhůta pro doručení žádostí: Zahájení příjmu žádostí: 12. října 2020 Ukončení příjmu žádostí: 21. prosince 2020, 12:00 hod.

Podporované aktivity: Podpora obnovy místních komunikací - Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na: všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů; dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:- obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod ztéto komunikace),-obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Dotace je poskytována až dovýše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.Dolní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

Více informací získáte na stránce: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-obci-s-vice-nez-10-000-obyvateli