Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR

Byla vyhlášena dotační výzva k příjmu žádostí do programu: Podpora obnovy a rozvoje venkova.

  • Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021
  • Nejzazší termín zahájení realizace akce: 30.září 2022
  • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2023

Pro obce do 3000 obyvatel jsou vyhlášeny následující dotační tituly:

  • Podpora obnovy místních komunikací – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
b) místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
c) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace); obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč)

Podporovány budou akce zaměřené na: obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, obnovu školních tělocvičen.

  • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o: Kulturní domy; Budovy se sídlem obecních úřadů; Knihovny; Multifunkční domy; Školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), vč. prostor pro družinu a školní jídelnu.

  •  Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku - dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 100 tis. Kč, max. 2 mil. Kč).

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Jde především o: obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť.

Více informací se dočtete na stránce: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

 Pro obce s 3001 až 10 000 obyvatel jsou vyhlášeny následující dotační tituly:

  • Podpora obnovy místních komunikací – dotace až do výše 70% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
b) místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
c) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace), obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury – dotace až do výše 70% uznatelných nákl adů (min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč)

Podporovány budou akce zaměřené na: obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, obnovu školních tělocvičen.

  • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – dotace až do výše 70% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 20 mil. Kč)

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o: Kulturní domy; Budovy se sídlem obecních úřadů; Knihovny; Multifunkční domy; Školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), vč. prostor pro družinu a školní jídelnu.

Více informací se dočtete na stránce: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli