Podpora obnovy a rozvoje venkova obcí do 3000 obyvatel - dotace MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 12. října 2020 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli.

Program Podpora obnovy a rozvoje venkova je zaměřený na obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel. 

  • Zahájení příjmu žádostí: 12. října 2020; Ukončení příjmu žádostí: 21. prosince 2020, 12:00 hod

Podporované dotační tituly: 

  • Podpora obnovy místních komunikací;

Podporováno: všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury;

Podporováno: obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, obnovu školních tělocvičen.

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

  • Podpora obnovy staveba zařízení dopravní infrastruktury;

Podporováno: akce zaměřené na obnovu: mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti, parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí.

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

  • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku;

Podporováno: akce zaměřené na:obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např.radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy,drobné stavby apod.), komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, chodníků, stezek a veřejného osvětlení, obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení, přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku. Žadatelem o dotaci může být pouze obec, která v soutěži Vesnice roku 2018 a 2019 získala ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová stuha, resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo se umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole této soutěže a nečerpala dotaci za toto ocenění, případně za toto umístění z předcházejících výzev.

Dotace je poskytována až do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace není stanoven. Horní limit dotace na jednu akci, dle jednotlivých ocenění.

  • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov;

Podporováno: akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o: kulturní domy, budovy se sídlem obecních úřadů, multifunkční domy, školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu.

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

  • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku;

Podporováno: obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť.

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč.

  • Podpora dostupnosti služeb;

Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány budou akce zaměřené na rekonstrukci a přístavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek. Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“). Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele. Žadatelem o dotaci může být: Obec do 1 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč.

  • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí.

Podporovány budou akce zaměřené na: prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem, výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem, odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce.

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horni limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.

Více informací získáte na stránce: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova