Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3 000 obyvatel

Cílem Výzvy je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

Žádosti je možné podávat do 17. února 2020. Žádosti je možné podávat do následujících dotačních titulů:

 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury - Podporovány budou akce zamřené na: na obnovuškolních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště asportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, na obnovu školních tělocvičen. Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy), na jejímž katastru je zřízena základní škola. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč. Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána ktomuto účelu a je součástí školního areálu. Vpřípadě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít. Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové časové kapacity objektu.

Uznatelné náklady:

 • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury (tělocvična, hřiště víceúčelové nebo multifunkční),
 • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod.),vpřípadě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,
 • oplocení, osvětlení školního hřiště, vpřípadě, že tyto práce jsousoučástí obnovy školního hřiště,
 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy, vpřípadě, že tyto práce jsou součástí výstavby nebo obnovy školní tělocvičny.

Neuznatelné náklady:

 • hřiště, resp. sportoviště, které není primárně určené pro hodiny tělesné výchovy (workoutové hřiště, parkourové hřiště, beachvolejbalové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště apod.),
 • nábytek, vybavení a zařizovací předměty,
 • tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené kzabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atpod.),
 • tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky,bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).
 • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku - Budou podporovány akce zaměřené na: obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.), komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu azřizování veřejné zeleně, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, obnovu a pořízení technického vybavenía zařízení, přípravu arealizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku. Účastníkem podprogra mumůže být pouze obec, která v soutěži Vesnice roku 2019 získala ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová, resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo se umístila na 1.-3.místě v celostátním kole této soutěže. Účastníkem podprogramu může být obec, která byla oceněna vcelostátní kole této soutěže vroce 2018 a nebyla příjemcem dotace vrámci výzvy 1/2019/117D8210. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka podprogramu. Dotace je poskytována až do výše 85% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace není stanoven. Horní limit dotace na jednu akci, resp. na jednotlivá ocenění naleznete v Zásadách podprogramu.

Uznatelné náklady: souvisí výhradně srealizací akce.

Neuznatelné náklady: sportovní vybavení, zařizovací předměty, průzkumné zprávy, restaurátorské zprávy atp.,nákup, výkupnemovitosti, související s bytovým fondem, zasíťování pozemků určených k prodeji.

 • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku - Budou podporovány akce svýstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen zobecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Jde především o:obnovunebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských hřišť. Účastník podprogramu můžebýt obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

Uznatelné náklady:

 • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště),
 • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované) apod., v případě, že tyto práce jsou součástí aktivit uvedených v prvním odstavci,
 • plocení, osvětlení hřiště, mobiliář (lavičky, odpadkové koše) vpřípadě, že tyto práce jsou součástí aktivit uvedených v prvním odstavci,

Neuznatelné náklady: nábytek, vybavení a zařizovací předměty, sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové apod.), nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).

 •  Podpora dostupnosti služeb - Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány budou akce zaměřené na rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek. Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s„Pošta partner“). Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele. Základní podmínkou pro podání žádosti je, že v katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru účastníkem programu ani soukromým subjektem. Účastníkem podprogramu může být: obec do 1000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument, dobrovolný svazek obcí, který je zapsán do rejstříku svazků obcí v souladu se 128/2000 Sb. obecní zřízení v případě, že předmětem dotace bude pořízení nebo přestavba pojízdné prodejny. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument. Uznatelné náklady jsou: rekonstrukce objektu,v případě prostoru určeného pro obchod základní technické vybavení (mrazáky, chladící technika),pořízení nebo přestavba pojízdné prodejny. Neuznatelné náklady:vybavení nábytkem, kancelářskou technikou, obchodní pokladna, vybavení pro gastronomii, nářezový stroj apod.,vybavení zdravotnickým zařízením,nákup a pořízení osobního automobilu. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč.
 • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí - Podporovány budou akce zaměřené na: prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem, výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem, odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce. Účastníkem podprogramu může být: obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se 128/2000 Sb. o obcích. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horni limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. Uznatelné náklady: pronájem prostor, prezentační techniky, lektorská činnost, doprava, občerstvení (limit 300 Kč / os. / den), propagační a prezentační materiály. Neuznatelné náklady: nákup a pořízení hardware a software zařízení a příslušenství, kancelářské vybavení, kancelářské potřeby, ubytování, vstupné, pronájem kol, koloběžek apod.

Více informací naleznete na stránce: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-rozvoje-regionu-2020/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Své dotazy je možné směřovat na následující kontaktní osoby: