Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo I. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 420 „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Žádosti o podporu v rámci programu 129 420 jsou přijímány od 15. února 2021 do 30. září 2022 nebo do vyčerpání alokace.

Výzva je zaměřena na podporu odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací. Program bude podporovat odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím (viz § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 274/2001 Sb.“) a to za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí České republiky.

Všechny informace k Výzvě jsou dostupné na stránkách:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/x129-420-podpora-odkupu-a-scelovani/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k.html