Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí

Byly vydány zásady, kterými se stanovují pravidla pro dotace na opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. Mezi hlavní věcné cíle patří zajištění funkce DVT, péče o koryta DVT v intravilánech obcí a nezbytně nutných navazujících úsecích toku v extravilánu ve stavu, který zabezpečuje dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce přiblížil přírodním podmínkám, údržba břehových porostů na pozemcích koryt DVT a na pozemcích sousedících s korytem DVT tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, zlepšení užitné hodnoty staveb (např. podélného opevnění, příčných objektů, propustků, mostků atd.) na vodních tocích jejich výstavbou, rekonstrukcí, opravou nebo modernizací. Prostřednictvím programu se podporuje obnovení a zlepšení retenční schopnosti krajiny. Objem zátopy obnovených, zrekonstruovaných i nově postavených MVN, přispěje k žádoucímu zpomalení odtoku vody z krajiny. Ta je akumulována na místě a může pozitivně přispět ke stabilitě průtoků ve vodotečích při následné, déle trvající suché periodě a rovněž ke stabilitě hladiny podzemních vod a vylepšení místního mikroklimatu, zejména v období déletrvajícího sucha. MVN mohou pozitivně přispět ke stabilizaci průtoků jak v případě přívalových srážek na malých povodích, tak v období déletrvajícího sucha, kdy zajistí minimální zůstatkový průtok ve vodotečích pod rybníky. Obnova, rekonstrukce a výstavba MVN tak pozitivně ovlivní hydrologickou bilanci krajiny.

Míra finanční podpory:
až do 70 % stavebních uznatelných nákladů

Předpokládaná doba příjmu žádostí:

V rámci podprogramu 129 393 se předpokládá vyhlášení III. výzvy Ministerstva zemědělství k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“ ve druhé polovině roku 2022.

Předpokládaná alokace výzvy:
500 mil. Kč

Na základě podkladů uvedených na stránce: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-plan-obnovy/x2-6-2-podpora-opatreni-na-drobnych/ se lze na výzvu již připravovat.