„Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2021 – dotační titul Jihomoravského kraje

Cíl/účel programu: Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných a pro-seniorských aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji v souladu s Koncepcí rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030.

 Příjem žádostí: od 15.02.2021 8:00 hodin do 01.03.2021 17:00 hodin

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost A. 25.000 Kč; B. 25.000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost A. 50.000 Kč; B. 100.000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadovaná

 Podpořené budou pouze níže uvedené oblasti aktivit:

 A)     rodinná a seniorská politika v obcích

 a)      osvětově – vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability
a rozvoje kompetencí (např. prezenční nebo on-line kurzy partnerství a rodičovství, zvládání krizí, výchova dítěte, duchovní programy, komunikace, finanční gramotnost, prevence kriminality a kyberbezpečnost, zdravý životní styl),

 b)     osvětově – vzdělávací programy na podporu seniorů (např. prezenční nebo on-line kurzy prevence kriminality a bezpečnosti, finanční gramotnosti, počítačových dovedností, age managementu, zdravotní cvičení, zdravý životní styl, rozvoj dobrovolnictví, univerzity třetího věku),

 c)      aktivity na podporu mezigeneračních vztahů a komunitního života (např. společné tvoření, učení, vaření, vyrábění, předávání řemeslných, kulturních a hudebních dovedností, duchovní programy, sousedské slavnosti, sousedská výpomoc, podpora občanské a komunitní angažovanosti, propagace a zapojení do kampaní Týden pro rodinu, Národní týden manželství, Mezinárodní den seniorů),

 d)     aktivity mezigeneračních center, klubů seniorů a dobrovolnických center,

 e)     vznik a rozvoj Family Pointů v obcích,

 f)       koncepční a informační činnost v rodinné a seniorské politice (např. zpracování strategických dokumentů, propagačních materiálů, organizace kulatých stolů),

 g)      realizace schválených opatření auditu family friendly community v obcích s uděleným certifikátem.

 B)     seniorská kontaktní centra (např. Senior point).

 Žadatel může podat projekt, který je zařazený pouze do jedné z podporovaných oblastí aktivit!

 Kontaktní osoba: věcná část: Mgr. Bořivoj Sekanina, telefon: 541 651 424, e-mail: sekanina.borivoj@jmk.cz; ekonomická část: Ing. Jana Tomaníčková, telefon: 541 652 154, e-mail: tomanickova.jana@jmk.cz

Více informací se dozvíte na stránce Jihomoravského kraje