Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy

Dotační program - Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 2.000.000,- Kč. Pokud příjemce bude spolufinancovat projekt pouze ze svých vlastních zdrojů ve výši min. 40 %, maximální podíl dotace z rozpočtu JMK bude 60 % celkových uznatelných výdajů. V případě, že příjemce doloží příslib cizího finančního příspěvku ve výši min. 50 %, bude maximální podíl dotace z rozpočtu JMK po jeho odečtení od celkových uznatelných nákladů 50 % z této zbytkové částky.

Z DP budou poskytovány dotace na realizaci těchto projektů investičního a neinvestičního charakteru:

  • Výstavba, rekonstrukce, opravy cyklostezek a související doplňková infrastruktura
  • Značení cyklotras a cyklostezek
  • Projektová dokumentace

Kontaktními osobami jsou Ing. Pavel Fišer, Ph.D. (tel. 541 651 348, e-mail: fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz), Ing. Hana Bukatovičová (tel. 541 651 331, e-mail: bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz nebo Ing. Jaroslav Keprt, tel. 541 651 325, e-mail: keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz.

Více informací zde: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4497-506-Podpora+rozvoje+cyklistiky+a+cyklisticke+dopravy+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2016.aspx