Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2021 – dotační titul Jihomoravského kraje

Cíl/účel programu: Zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako součásti budování systému bezpečných cyklostezek, cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje

Příjem žádostí: 1. kolo výzvy: 15.2.2021 od 8:00 hod. - do 1.3.2021 do 17:00 hod., 2.kolo výzvy: do 6.8.2021 do 14:00 hod.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost projekt max. 1 000 000 Kč, samostatná projektová dokumentace max. 150 000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele projekt min. 40 %, samostatná projektová dokumentace min. 60 %.

uznatelnými výdaji projektu se rozumí výdaje na:

 a) plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek, cyklotras, tras MTB (spolufinancování všech druhů povrchů – např. mlatový, asfaltový, betonový, živičný, dlážděný, přírodě blízký apod.),

 b) realizaci nových povrchů cyklostezek, cyklotras – 1. skupina (povrchy zpevněné: např. živičné, dlážděné, betonové, asfaltové apod.),

 c) realizaci nových povrchů cyklostezek, cyklotras – 2. skupina (povrchy přírodní: např. štěrkové, pískové, mlatové, přírodě blízké apod.),

 d) výstavbu nových cyklostezek, cyklotras a vyhrazených a ochranných jízdních pruhů,

 e) budování doprovodné infrastruktury cyklostezek, cyklotras (informační tabule, odpočívadla, přístřešky, odstavná zařízení pro kola apod.) na nových i na stávajících vyznačených trasách do cca 15 m vzdálenosti od trasy,

 f) budování osvětlení podél cyklostezek mimo zastavěné části obce k zajištění bezpečné dojížďky do zaměstnání a do škol,

 g) podporu realizace a opravy tras MTB a rozvíjení sítě přírodě blízkých stezek. Není podmínkou návaznost na dálkové a krajské koridory (viz příloha č. 3 dotačního programu),

 h) budování systému půjčoven a úschoven kol ve vybraných železničních stanicích kraje (systém ČD bike),

 i) realizaci nových a opravy stávajících propustků a mostků v trasách budovaných cyklostezek a cyklotras – netýká se protipovodňových opatření (např. inundační hráze apod.),

 j) opravy lávek pro cyklisty (např. statické zabezpečení, sanace poruch, sanace betonových segmentů, povrchů, izolace nosné konstrukce),

 k) budování problematických úseků na Moravských vinařských stezkách, kde hrozí významné ohrožení bezpečnosti cyklistů,

 l) osazení nevyznačených cyklotras a cyklostezek dopravními značkami dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

 m) obnovu a optimalizaci stávajícího značení, vyznačení dálkových a krajských koridorů v souladu s metodikou vyhlašovatele (viz příloha č. 2 dotačního programu),

 n) realizaci ekonomicky úsporných opatření, vyznačení cyklistických pruhů na silnicích II. a III. třídy, pokud vedou městy či obcemi a šířka komunikace umožnuje jejich realizaci včetně doprovodného značení,

 o) informační tabule a značení tras MTB,

 p) zpracování samostatné projektové dokumentace nebo jako součásti projektu dle některého z písm. a) až o) tohoto článku.

 Projektová dokumentace se musí vztahovat k:

 a) územnímu, stavebnímu řízení či jiné formě povolení na stavbu cyklostezky, cyklotrasy, trasy MTB, případně stavebního objektu přímo podmiňujícího její funkci (lávka, podjezd, rampa atd.),

 b) obnově nebo optimalizaci značení cyklotras a cyklostezek na krajských, národních nebo mezinárodních koridorech.

 Kontaktní osoba: Ing. Bc.Pavel Fišer,Ph.D., 541 651 348, fiser.pavel@jmk.cz; Ing. Jaroslav Keprt, 541 651 325, keprt.jaroslav@jmk.cz

Více informací na stránce: Jihomoravského kraje