Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2019

JMK vyhlašuje program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2019 v rámci kterého budou podporovány následující dotační tituly:

  •  Podpora projektů v oblasti kultury

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 150 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %. Podpora bude zaměřena na podporu kulturních aktivit místního, regionálního i nadregionálního významu, podporu profesionálního i neprofesionálního umění se zaměřením na hudbu (koncerty, festivaly, přehlídky, soutěže), divadelní tvorbu (představení, festivaly, soutěže) a výtvarnou tvorbu (výstavy, sympózia, přehlídky, soutěže apod.), podpora tanečního umění a podpora tradiční lidové kultury.

  • Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO)

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 100 000. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 10 %. Podpora bude zaměřena na propagaci nemateriálních statků jako slovácký verbuňk, jízda králů, loutkařství a textilní tiskařská technika modrotisk.

  • Podpora projektů v oblasti památkové péče - nemovité kulturní památky

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 500 000. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %. Podpora bude zaměřena na odstranění havarijních stavů nemovitých kulturních památek v podobě obnovy střech včetně krovů a klepířských prvků, statické zajištění budovy, obnově fasád.

  • Podpora projektů v oblasti památkové péče - restaurování nemovitých a movitých kulturních památek

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 200 000. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %. Podpora bude zaměřena na restaurování soch, maleb, výmaleb včetně jejich součástí a dále hudebních nástrojů.

Žádosti lze podávat od 15. 2. 2019 do 1. 3. 2019. Více informací získáte na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants