Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2021 – dotační titul Jihomoravského kraje

Cíl/účel programu: Podpora subjektů působících zejména v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

 Příjem žádostí: 15.2.2021-1.3.2021 do 17:00 hodin

 Dotační titul DT1 - Podpora projektů v oblasti kultury

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150 000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%

 Účelem tohoto dotačního titulu je podpora kulturních aktivit a akcí místního, regionálního i nadregionálního významu, podpora profesionálního i neprofesionálního umění se zaměřením na hudbu (koncerty, festivaly, přehlídky, soutěže), divadelní tvorbu (představení, festivaly, soutěže) a výtvarnou tvorbu (výstavy výtvarného umění, sympózia, přehlídky, soutěže apod.), podpora tanečního umění a podpora tradiční lidové kultury.

 V roce 2021 nebudou podporovány projekty a akce z následujících oblastí:

 - tvorba a vydávání hudebních nosičů a publikací (periodických i neperiodických),

 - pořádání hodových slavností, košty vín apod.

 Dotační titul DT2 - Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO)

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10%

 Účelem dotačního titulu 2 je podpora propagace nemateriálních statků slovácký verbuňk, jízda králů, loutkářství a textilní tiskařská technika - modrotisk spočívající zejména:

 - ve výchovné činnosti, podporující veřejnou informovanost a povědomí dětí a mládeže o nemateriálním statku (výhradně s takovou činností související pořízení výstavní expozice a propagačních materiálů, organizace divadelních představení a uhrazení honoráře přednášejících a účinkujících),

 - v prezentaci statku na území Jihomoravského kraje (např. s prezentací související hudební doprovod, pořízení kroje a krojových součástí, zajištění oblastních přehlídek, pronájem koní nebo sálů).

 Dotační titul DT3 - Podpora projektů v oblasti památkové péče - nemovité kulturní památky

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%

 V rámci tohoto dotačního titulu bude podporováno odstranění havarijních

 (závažných) stavů nemovitých kulturních památek, kterými jsou: stavební obnova kulturních památek v kraji spočívající

 - v obnově střech včetně krovů a klempířských prvků,

 - ve statickém zajištění budov,

 - v obnově fasád vč. výplní otvorů na nemovitostech v obcích s počtem obyvatel do 6 000 a zároveň takových, které mají stavebně zajištěnou statiku a střechu včetně krovů a klempířských prvků.

 Dotační titul DT4 - Podpora projektů v oblasti památkové péče - restaurování nemovitých a movitých kulturních památek

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%

 V rámci tohoto dotačního titulu bude podporována záchrana bezprostředně ohrožených nemovitých a movitých kulturních památek s preferencí restaurování soch, maleb a výmaleb včetně jejich součástí a dále hudebních nástrojů.

 Kontaktní osoba: Bc. Veronika Plachá, tel.:541 652 910, e-mail: placha.veronika@jmk.cz (pro DT1 a 2); Ing. Ivona Nodžáková, tel.: 541 652 370, e-mail: nodzakova.ivona@jmk.cz (pro DT1 a 2); Mgr. Daniel Kovář, tel.: 541 652 335, e-mail: kovar.daniel@jmk.cz (pro DT3 a 4)

Více informací se dozvíte na stránce: Jihomoravského kraje