Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018

JMK vyhlásil výzvu za účelem zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotační podprogram je zaměřen na podporu školní a předškolní výchovy, zdravotní a sociální péče a podporu projektů udržujících kvalitu života na venkově. O dotci je možné žádat od 14.2.2018 - 28.2.2018 - Formulář bude k dispozici od 14.02.2018. Výzva je rozdělena na několik dotačních titulů, jejíchž předmětem jsou:

A) Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti pro obec s méně než 3.000 obyvateli.  Jedná se o víceúčelová a kulturní centra pro volnočasové aktivity, tělovýchovná zařízení, sportoviště (vyjma dětských hřišť), obchody a služby, obecní úřady, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, základní a mateřské školy, zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče. Maximální výše podpory činí 250 000 Kč a minimální spoluúčast 50%.

B) Podpora provozu místních akčních skupin

C) Dotace na úroky z úvěru na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti pro obec s méně než 3.000 obyvateli, svazek obcí. Jedná se vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod, místní komunikace a cyklistické stezky, základní a mateřské školy, zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, víceúčelová a kulturní centra pro volnočasové aktivity, obecní úřady. Maximální výše podpory činí 100 000 Kč a minimální spoluúčast 50%.

D) Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě pro obec s méně než 3.000 obyvatel. Jedná se o chodníky a stezky pro pěší a cyklisty, bezpečné přechody pro chodce a jejich osvětlení, osvětlení veřejných prostranství a komunikací. Maximální výše podpory činí 250 000 Kč a minimální spoluúčast 50%.

E) Obecní knihovny pro obec s méně než 3.000 obyvateli, svazek obcí.Jedná se o počítačové vybavení, čtečky, tiskárny, skenery, rozmnožovací stroje, softwarové vybavení, mobiliář, regály, drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci
s pořízením inventáře). Maximální výše podpory činí 50 000 Kč a minimální spoluúčast 50%.

F) Společné integrované projekty pro svazek obcí. Jedná se o studie a projektové dokumentace společných investičních akcí, realizace společné stavby pro rozvoj cestovního ruchu (vyjma cyklostezek), obnova společné infrastruktury (např. vodovod, kanalizace, ČOV,
komunikace), venkovní mobiliář, informační tabule a značení mikroregionu. Maximální výše podpory činí 250 000 Kč a minimální spoluúčast 50%.

G) Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně pro obec s méně než 3.000 obyvateli. Jedná se o obnovu, údržbu a zřizování nové veřejné zeleně, úprava ploch veřejného prostranství včetně pořízení mobiliáře, nákup pomocné techniky k údržbě veřejných prostranství. Maximální výše podpory činí 250 000 Kč a minimální spoluúčast 50%.

Více informací naleznete na stránce: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5948-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2018.aspx