Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2019

JMK vyhlásilo výzvu na podporu zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území Jihomoravského kraje. Příjem žádostí bude probíhat v období od 16.02.2019 do 01.03.2019. Program byl rozdělen na následující dotační tituly:

  • Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost činní 200 000 Kč a minimální podíl spoluúčasti žadatele je 30 % z celkových výdajů na projekt. Podpora je určena na úhradu výdajů na: technické zhodnocení, opravu a údržbu sportovišť, zejména střech, šaten a sociálního zařízení na sportovištích, vyjma budování nových závlah hřišť; pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací; pořízení, technické zhodnocení, opravu a údržbu strojů a strojních zařízení sloužící k údržbě a zajištění provozu sportovišť.

  • Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost činní 150 000 Kč a minimální podíl spoluúčasti žadatele je 30 % z celkových výdajů na projekt. Podpora je určena na úhradu výdajů na: provozní výdaje na ubytování a stravování na soutěžích a soustředěních, provozní výdaje na dopravu, startovného, odměny rozhodčím a pronájem sportovních ploch; nákup sportovního vybavení neinvestičního charakteru (samostatná movitá věc, popř. soubor movitých věcí v hodnotě nižší než 40 000 Kč); výdaje na trenéry dětí a mládeže do výše maximálně 20 % poskytnuté dotace. Trenér musí mít po dobu čerpání dotace platnou trenérskou licenci.

Více informací získáte na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants