Podpora vzdělávání v regionálním školství 2018 pro NNO

MŠMT vyhlásilo výzvu pro NNO na podporu vzdělávání v regionálním školství. Termín pro přijímání žádostí je do 5. 2. 2018. Cílem výzvy je:

a) Podpora přípravy a tvorby výukových materiálů s přidanou didaktickou hodnotou k aktuálním společenskovědním tématům, nebo k novým poznatkům v oblasti přírodních věd. Projekty musí zpracovávat tematiku, která se v učebnicích objevuje okrajově nebo vůbec. Preferovaným tematickým zaměřením společenskovědních didaktických materiálů jsou významná kulatá výročí moderních českých dějin (1848, 1918, 1938, 1948, 1968). Projekty nesmí být zaměřeny na vznik nových webových portálů.

b) Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky (semináře, konference). Preferovány jsou letní školy a další méně obvyklé formy vzdělávání pedagogických pracovníků doplňující nabídku Národního institutu pro další vzdělávání, jež jsou zaměřeny na didaktiku jednotlivých vzdělávacích oborů.

c) Prezentace výsledků práce dětí a žáků nebo pedagogických pracovníků (přehlídky, festivaly), včetně akcí soutěžního charakteru (netýká se soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT podle vyhlášky č. 55/2005 Sb.). Do prezentace musí být přímo zapojeni vítězové či vybraní účastníci akce z řad dětí a žáků nebo pedagogických pracovníků. Prezentace musí být zaměřena na motivaci stávajících i budoucích účastníků a na propagaci akce mezi školami.

O dotaci mohou žádat spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, veřejné výzkumné instituce, nadace a nadační fond

Výše požadované dotace musí být minimálně 50.000,- Kč a maximálně může být 500.000,- Kč. Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout maximálně do výše 70 % celkových nákladů projektu.

Více informací získáte na stránce: http://www.msmt.cz/file/45385/