Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu

Do 29. 9. 2017 mohou školy žádat o p

odporu zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu. 

  • —Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 mil. CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 9 mil. CZK

Podporované aktivity:

Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Podpora v rámci této výzvy je určena pouze pro podporu zařízení péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Podmínkou je, aby děti, které dochází do zařízení či využívají jiných jeho služeb, byly žáky 1. stupně základní školy (popř. přípravné třídy ZŠ). Výzva je zaměřena na posílení služeb zajišťujících péči o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání, nikoliv na mimoškolní vzdělávací aktivity.Podporované aktivity v rámci této výzvy a podmínky jejich realizace jsou následující:

  • Zařízení péče o dětí 1. stupně základní školy

Primární aktivitou, jež musí být součástí každého projektu, je podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem (školní družiny, kluby), a dobu provozu přizpůsobí potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).

V žádosti o podporu (Popis klíčové aktivity a Indikátor 5 00 01 Kapacita zařízení péče o dítě) žadatel musí stanovit kapacitu zařízení (min. 5 dětí) rozměrem min. 2 m2 prostoru podlahové plochy pro pobyt na 1 dítě (ověření výpočtu bude probíhat při kontrole na místě). V žádosti o podporu žadatel dále uvede kompletní adresu realizace zařízení (Detail subjektu - Adresy) a provozní dobu zařízení (popis klíčové aktivity).

Zařízení péče o děti 1. stupně základní školy představuje péči o dítě pouze v pracovních dnech (včetně vyhlášeného ředitelského volna), ale mimo školních prázdniny. Zařízení může být provozováno i v prostorách, ve kterých je provozována družina podle školského zákona, ale není možný překryv doby provozu obou zařízení, ta musí být přesně odlišena. Příjemce musí vést denní evidenci (elektronicky nebo listinně) přítomných dětí obsahující čas příchodu a odchodu dítěte (ověření při kontrole na místě).

Příjemce je povinen mít vyplněnou a podepsanou přihlášku od zákonného zástupce dítěte o poskytování služeb péče o děti;zákonní zástupci dítěte žijící s dítětem ve společné domácnosti předloží potvrzení o tom, že jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace.

  • Příměstský tábor v době školních prázdnin (nepobytový)

Doplňková aktivita, kterou není možné realizovat bez současné realizace primární aktivity A zařízení péče o děti 1. stupně základní školy. Osobní náklady pečujících osob na tuto aktivitu v žádosti o podporu nesmí činit více než 40 % osobních nákladů na realizaci primární aktivity. Přihlášené děti nemusí být zároveň přihlášené v primární aktivitě.

V žádosti o podporu (Popis klíčové aktivity) žadatel stanoví kapacitu zařízení (min. 5 dětí) dlepředpokládaného počtu přihlášených dětí a v souladu s nastaveným úvazkem pečujících osob pro tuto aktivitu. V žádosti o podporu žadatel dále uvede provozní dobu zařízení (Popis klíčové aktivity).

Příměstský tábor představuje péči o dítě pouze v pracovních dnech školních prázdnin (vyhlášených MŠMT). Příjemce musí vést denní evidenci (elektronicky nebo listinně) přítomných dětí obsahující čas příchodu a odchodu dítěte (ověření při kontrole na místě).

Příjemce je povinen mít vyplněnou a podepsanou přihlášku od zákonného zástupce dítěte o poskytování služeb péče o děti na každý turnus příměstského tábora. Pro způsobilost osobních nákladů na turnusu příměstského tábora je minimální počet 5 přihlášek. Maximální délka jednoho turnusu je 10 pracovních dní. Zákonní zástupci dítěte žijící s dítětem ve společné domácnosti předloží potvrzení o tom, že jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace.

  • Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity

Doplňková aktivita, kterou není možné realizovat bez současné realizace primární aktivity A zařízení péče o děti 1. stupně základní školy. Osobní náklady pečujících osob na tuto aktivitu v žádosti o podporu nesmí činit více než 10 % osobních nákladů na realizaci primární aktivity. Přihlášené děti musí být zároveň přihlášené v primární aktivitě.

Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity představuje péči o dítě pouze v provozní době primární aktivity. Příjemce musí vést denní evidenci (elektronicky nebo listinně) doprovázených dětí obsahující čas odchodu dítěte, adresu místa kam je dítě doprovázeno a jméno a příjmení doprovázející osoby (ověření při kontrole na místě).

Více informací získáte na stránce: https://www.esfcr.cz/vyzva-077-opz