Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2021 – dotační titul Jihomoravského kraje

 Cíl/účel programu: Podpora zkvalitnění služeb poskytovaných certifikovanými turistickými informačními centry na území Jihomoravského kraje

 Příjem žádostí: od 15.02.2021 od 8:00 do 01.03.2021 do 17:00

 Příjemci podpory FO a PO, která provozuje certifikované TIC na území Jihomoravského kraje

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč (v případě provozování 1 provozovny), 100 000 Kč (v případě provozování 2 a více provozoven); Minimální podíl spoluúčasti žadatele spoluúčast není požadována

 Uznatelnými výdaji se rozumí:

 a) nákup služeb a zboží spojených se zajištěním realizace projektu (např. sběr informací, zpracování dat, připojení na internet, překlady jazykových mutací internetových stránek, úprava internetových stránek, výroba a tisk jednoduchého propagačního materiálu),

 b) pořízení hmotného majetku bezprostředně souvisejícího s předloženým projektem a zkvalitněním činnosti turistického informačního centra (dále jen „TIC“) (např. digitální fotoaparát, stojany, grafické poutače, navigační tabule, projekční technika),

 c) nákup HW a SW bezprostředně souvisejícího s realizací projektu,

 d) úhrada mezd, odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce souvisejících se zajištěním provozu TIC v letní turistické sezóně, s výjimkou mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce, kteří zajišťují úklid, ostrahu a jiné hospodářské činnosti. Uznatelnými mzdovými výdaji a odvody na sociální a zdravotní pojištění se rozumí čistá mzda a odvody na sociální a zdravotní pojištění, které je zaměstnavatel povinen hradit za své zaměstnance (nikoliv odvody na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen hradit zaměstnanec a které zaměstnavatel za své zaměstnance odvádí). Zaměstnancem se rozumí i sezónní pracovníci, s nimiž má příjemce uzavřenu dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti,

 e) certifikační poplatek za jednotný certifikát, vydaný Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism, IČ: 49277600 a Asociací turistických informačních center České republiky, IČ: 62930460 (dále jen „A.T.I.C. ČR“) (platí pro certifikovaná TIC, která nejsou členem A.T.I.C. ČR),

 f) úhrada členského příspěvku A.T.I.C. ČR do výše rovnající se výši certifikačního poplatku za jednotný certifikát, (platí pro členy A.T.I.C. ČR). V případě, že má žadatel, který je členem A.T.I.C. ČR, více provozoven (poboček), je uznatelným výdajem částka rovnající se součtu výše certifikačního poplatku (za hlavní provozovnu) a výše členského příspěvku za pobočku (dle toho, zda se pobočka nachází ve stejné obci/městě jako hlavní provozovna či nikoliv).

 Kontaktní osoba: Ing. Ivana Lukášková, tel. 541 651 343; Bc. Jaroslava Hrušková, tel. 541 651 312

Více informací se dozvíte na stránkách: Jihomoravského kraje