Pomůcka pro stanovení skratačních lhůt

Každý veřejnoprávní původce dokumentů je povinen opatřovat podle ustanovení §15 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve zněnípozdějších předpisů, dokumenty evidované ve spisové službě skartačními znaky a skartačními lhůtami. Ministerstvo vnitra vydalo metodiku "Přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů", která je pomůckou pro stanovení skartačních lhůt vybraných typů dokumentů. Metodiku naleznete pod následujícím odkazem: Spisová služba. V metodice naleznete tabulky, v nichž je vždy uveden zákon, který ukládá povinnost, typy dokumentů a k nim i skratační lhůty.