Povinnost obcí předat informace do CSÚIS

V rámci projektu účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost nejpozději do 15. ledna 2017 předat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS) seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2016, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností. Jedná se tedy o všechny organizace, v nichž má obec nějaký vliv či podíl bez ohledu na jeho výši.

Obce vyplňují do tabulky seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, část I: přehled účetních jednotek všechny účetní jednotky, ve kterých mají jakýkoliv podíl a to i nevýznamný.

1) Pokud je vliv na řízení a ovládání (součet sloupce C1+C2) menší než 5 %, vyplňují obce pouze tyto sloupce tabulky: Sloupec C1 a C2 - hodnota přímého vlivu, hodnota nepřímého vlivu, sloupec D  - významnost podílu a sloupce J1 a J2 hodnota přímého podílu, hodnota nepřímého podílu. Hodnoty kritérií (ve sloupcích E – I) se v tomto případě neuvádějí, jelikož vliv na řízení a ovládání je minimální (menší než 5 %).

2) Pokud je vliv na řízení a ovládání (součet sloupce C1+C2) větší nebo roven 5 %, vyplňují obce i sloupce tabulky: Hodnoty kritérií (ve sloupcích E – I). Uvedení hladiny významnosti (sloupce K a L) je nepovinné.

Obec musí vyplnit i část II: Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek uvedených v části I a to pouze, pokud bude uvádět ostatní významné spoluvlastníky v obchodní společnosti nebo zahraničním subjektu, kdy vliv na řízení a ovládání (součet sloupce C1+C2) v této společnosti je větší nebo roven 5 % a spoluvlastníci drží vliv ve výši minimálně 10 %.

Pro MAS Kyjovské Slovácko v pohybu platí následující:

Vliv na řízení a ovládání k 31.12.2016
počet členů MAS 36
procentní vyjádření vlivu na člena 2,78%

Pro pochopení, co je potřeba vyplnit do formuláře může pomoci následující konsolidační manuál, kde je hezky uvedeno, co je přímý vliv na řízení a ovládání, nepřímý vliv na řízení a ovládání. V rámci naší MAS neplatí členové žádné příspěvky, a proto podíl na základním kapitálu bude nulový v obou variantách.