Povinnost projednat závěrečný účet obce

Informujeme Vás, že obec má dle Zákona o obcích 128/ 2000 Sb. dle paragrafu 43 povinnost do 30. 6. na zastupitelstvu projednat Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, případně přijmout opatření k nápravě nedostatků.