Předkládání ročních výkazů podle zákona č. 25/2017 Sb.

Ministerstvo financí zveřejnilo informaci k předkládání ročních výkazů podle zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění zákona č. 183/20017 Sb. Informaci lze nalézt na webu ministerstva pod odkazem "Informace k předkládání ročních výkazů podle § 5 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona". Informace shrnuje následující:

  • Termín pro předložení je 25. únor 2019.
  • Pokud je veřejná (vládní) instituce jako dotčená osoba vybranou účetní jednotkou ve smyslu účetní legislativy, bude posílat předmětné výkazy jako „kvazisoučásti“ přílohy účetní závěrky podle účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb. (doposud to byly části K a L), technicky tedy jako součásti výkazu CV4 (blíže viz Poznámka k výkazu CV4 Příloha účetní závěrky na https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace). Předmětné dva výkazy dotčená osoba jako vybraná účetní jednotka předkládá a) buď s nenulovými hodnotami v případě, že v příslušném roce poskytnula garanci ve smyslu § 5 odst. 3 zákona nebo uskutečnila veřejnou zakázku splňující zákonnou definici podle § 6 odst. 3 zákona, nebo b) jako zcela prázdný výkaz, popř. s nulovými hodnotami (lze si vybrat) pro případ, kdy neplatí možnost a).
  • Pokud není veřejná (vládní) instituce jako dotčená osoba vybranou účetní jednotkou ve smyslu účetní legislativy, tj. neúčtuje podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., bude předmětné výkazy posílat jako zcela nové a samostatné výkazy CV8 nebo CV9. Do této skupiny dotčených osob spadají a) pro případ výkazu k poskytnutým garancím veřejné nemocnice s jinou právní formou než příspěvková organizace (tj. v současné době a. s., s. r. o. a o. p. s.)2 a b) pro případ výkazu k projektům partnerství veřejného a soukromého sektoru veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a výše zmíněné veřejné nemocnice s jinou právní formou než příspěvková organizace.