program Bezbariérové obce

Do 28. února 2019, do 12 hod. je možné podávat žádosti o dotaci na odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Příjemcem dotace je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Podpora se poskytuje ve formě investiční nebo neinvestiční dotace na konkrétní akci, jejímž cílem je odstraňování bariér uvnitř budov a bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dotace je poskytována do výše 50% uznatelných skutečně vynaložených nákladů, dolní limit dotace ze státního rozpočtu činí 100 000,- Kč. Alokace výzvy činí 10 mil. Kč. Více informace naleznete na stránce: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/