Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče v roce 2016

Prioritou Programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou paliativní hospicovou péči poskytovanou NNO.

  • Pořízení neinvestičního vybavení
  • Vydávání edukačních materiálů s relevantním zaměřením.
  • Podpora akcí propagujících paliativní hospicovou péči a její přínos pro společnost.

Program je určen pro dále vyjmenované příjemce.

  1. Nestátní neziskové organizace
  2. spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  3. obecně prospěšné společnosti zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřízené do 31. 12. 2013,
  4. ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. 1. 2014
  5. nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  6. účelová zařízení církví zřizovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

 Více informací o programu se dozíte na stránkách: http://www.mzcr.cz/obsah/program-na-podporu-cinnosti-nno-pusobicich-v-oblasti-zdravotnictvi-vcpaliativni-hospicove-pece-v-roce-2016_3597_1.html