Program péče o krajinu pro rok 2021

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlásilo výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu - Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C). Žádosti o dotaci je možné podávat do 29. března 2021.

Program péče o krajinu je dotační program na podporu zejména drobných opatření. Dělí se na tři podprogramy, které se zaměřují na specifické oblasti:

 • Podprogram A podporuje provádění specifické péče a zajištění potřeb menšího rozsahu, které vyžadují zvláště chráněná území, ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality.
  • Podporuje se zejména vyhotovení plánů péče a zeměměřické práce, údržba a budování technických zařízení, opatření směřující k odstranění dřívějších negativních vlivů nebo opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž ochranu byla chráněná území zřízena.
  • Příjemcem podpory mohou být správy národních parků, Agentura ochrany přírody a krajiny nebo Správa jeskyní České republiky.
 • Podprogram B je určen na zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí a zaměřuje se na realizaci opatření ve volné krajině.
  • Podporuje se celá řada opatření jako např. šetrná péče o travní porosty, obnova a tvorba krajinných prvků, péče o hnízdiště nebo odstranění dřevinného náletu
  • Příjemcem podpory může být fyzická i právnická osoba nebo organizační složka státu.
  • Žádosti jsou přijímány na základě vyhlášené výzvy.
 • Podprogram C se zaměřuje na péči o zraněné a handicapované živočichy za účelem jejich návratu do přírody, péči o trvale handicapované živočichy, kteří jsou určeni k odchovným nebo osvětovým účelům i na samotnou osvětovou činnost.
  • Podporuje se péče o živočichy.
  • Příjemcem podpory může být subjekt, který zajistí naplnění podprogramu na území celé ČR prostřednictvím akreditovaných záchranných stanic.
  • Žádosti jsou přijímány na základě vyhlášené výzvy.

Program poskytuje neinvestiční prostředky do výše 100 % vynaložených nákladů v roce podání žádosti. Další informace o programu naleznete na webu Agentury ochrany přírody a krajiny.

Informace o vyhlášené výzvě jsou uveřejněny na stránce: https://www.mzp.cz/cz/program_pece_krajina_vyzva_unor