Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Dne 22. 4. 2016 byly vyhlášeny výzvy: http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-projektov/

Oprávněným územím, na kterém je možné program realizovat jsou pohraniční oblasti úrovně NUTS III. Ve Slovenské republice se jedná o kraje Trnavský, Trenčianský a Žilinský v ČR o kraje Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský.

Program uplatňuje princip vedoucího partnera, který nese odpovědnost za realizaci projektu. Pro realizaci musí mít každý vedoucí partner minimálně jednoho přeshraničního partnera. Kritéria spolupráce jsou dány společnou přípravou projektu, společnou realizací projektu, společným personálem a společným financováním, přičemž první dvě kritéria jsou povinné a je nutné splnit minimálně tři z těchto kritérií.

Podporovány jsou oblasti spolupráce:

  • Investování podniků do výzkumu, inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky a centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím

Příklady aktivit: str. 31 programového dokumentu

  • Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem za účelem získávání zručností a celoživotního vzdělávání a to vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení

Příklady aktivit: str. 30 programového dokumentu

  • Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví; ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana a obnova půdy a podpora ekosystémových služeb včetně sítě Natura 2000 a ekologické infrastruktury

Příklady aktivit: str. 41,42 programového dokumentu

  • Podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi

Příklady aktivit: str. 51 programového dokumentu

Maximální výška dotace představuje 85 % z celkových oprávněných výdajů projektu.

Verzi programového dokumentu naleznete na stránkách: http://www.sk-cz.eu/cs/uvodna-stranka/2014_2020/

Bližší informace:

Ing. Vladimír Šourek                                   
tel.: 1420 224 862 181                                 
Vladimir.Sourek@mmr.cz