Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO 2021

 Cíl/účel programu: Podpora neinvestičních činností NNO, obcí, DSO a škol v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

 Příjem žádostí: od 15.02.2021 do 01.03.2021 do 17.00 hod; formulář pro podání žádosti bude k dispozici od 15.02.2021

 Příjemci podpory Nevládní neziskové organizace, obce, dobrovolné svazky obcí a školy jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 tis. Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 80 tis. Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20 %

 Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí, podporu tradičních i netradičních environmentálních osvětových akcí či činností. V rámci hodnocení žádostí o dotaci budou upřednostněny ty projekty či programy, které se budou věnovat problematice pitné vody, vodě v krajině a hospodaření s vodou. Podpora je určena především na vzdělávací akce, nikoliv na běžnou provozní činnost žadatele.

 Kontaktní osoba: Ing. Andrea Putnová; putnova.andrea@jmk.cz; 541 652 332; Ing. Lenka Gernešová; gernesova.lenka@jmk.cz; 541 652 332

Více informací se dozíte na stránce Jihomoravského kraje