Program protidrogové politiky

Základním cílem dotačního programu je dlouhodobá podpora zdravotních služeb osobám s návykovým chováním, a to v souladu se záměrem zajistit lidské společnosti zdraví, důstojnost a bezpečí. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určené pro neinvestiční projekty v oblasti protidrogové politiky MZ v rámci kterých jsou:

a) poskytovány zdravotní služby uživatelům návykových látek (legální a nelegální) nebo osobám se závislostním chováním (vč. gambling),

b) poskytovány služby uživatelům návykových látek, které jsou zaměřené na minimalizaci škod a rizik souvisejících s užíváním návykových látek u osob, které nejsou schopny nebo ochotny s tímto užíváním přestat (lze předkládat požadavek pouze na úhradu zdravotnických prostředků),

c) realizovány aktivity přispívající k implementaci úkolů MZ vycházejících z Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku na období 2015-2018 a Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem na období 2015-2018 (s výjimkou osvětových kampaní a aktivity zaměřené na primární prevenci rizikového chování na školách),

d) realizovány další aktivity reagující na aktuální potřeby při tvorbě a implementaci protidrogové politiky MZ.

SUBJEKTY, KTERÉ MOHOU ŽÁDAT O DOTACI:

  • státní organizace zřízené nebo založené ministerstvem či jiným správním úřadem
  • organizace zřízené územním samosprávným celkem
  • spolky
  • obecně prospěšné společnosti
  • církve a náboženské společnosti
  • právnické osoby a fyzické osoby
  • ústavy

Termín pro podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v roce 2017 je do 30.9.2016. Více informací neleznete na stránkách: http://www.mzcr.cz/dokumenty/metodika-pro-poskytovani-financnich-prostredku-na-realizaci-neinvesticnich-proje_12278_3601_1.html