PRV 4.3.2 Lesnická infrastruktura

I. Předmět a účel podpory

Investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcí lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty, včetně souvisejících objektů a vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic.
Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně do částky odpovídající 20 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů.

II. Druh podpory

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % způsobilých výdajů.
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 Kč na projekt.
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 8 000 000 Kč na projekt.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. 4. 2017 do 24. 4. 2017

Více informací získáte na stránce: https://www.szif.cz/cs/prv2014-432