Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

MMR vyhlásilo výzvu na regeneraci území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce. Podprogram je zacílen na objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti.

Žádosti lze podávat do 11. května 2020. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč.Horní limit dotace na jeden projekt je 30 mil Kč.

Bližší informace k výzvě naleznete na stránce: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace-uzemi-2020/Regenerace-brownfieldu-pro-nepodnikatelske-vyuziti