Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 2019

Účelem podprogramu je podpořit rozvoj investic do cestovního ruchu, rozšíření rozsahu a zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Dále program podpoří rozprostření turistů i mimo nejnavštěvovanější místa ČR a nabídku aktivit i mimo hlavní sezónu.

Podprogram je členěn na 3 dotační tituly (DT):
DT č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit,
DT č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,
DT č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

Poskytovaná výše dotace je maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 5 mil. Kč. Realizace akce je možná v 2019/2020. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2019.

Lhůta pro podání žádosti – platnost výzvy
Platnost výzvy: 15. 11. 2018 – 15. 02. 2019

Oprávnění žadatelé / příjemci
Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit (projekt realizovaný min. ve 2 krajích)
o územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávními celky (mimo muzeí zřizovaných krajem),
o mikroregiony / dobrovolné svazky obcí spravující destinaci přesahující administrativní hranice (spolupráce na realizaci projektu s místní organizací destinačního managementu1),
o oblastní organizace destinačního managementu,
o geoparky,
o NNO v cestovním ruchu, případně provozující atraktivity cestovního ruchu,
o podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) provozující geopark,
o církve a náboženské společnosti.

Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
o podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)

Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu
o územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávními celky (s výjimkou krajských muzeí),
o provozovatelé turistických informačních center (TIC),
o geoparky,
o NNO provozující atraktivity cestovního ruchu,
o Organizace destinačního managementu,
o mikroregiony / dobrovolné svazky obcí (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační společností),
o církve a náboženské společnosti

Více informací se dozvíte na stránce: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/Rok-2019-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruk