Šablony II - informace k vyhlášené výzvě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 28. 2. 2018 výzvu ŠABLONY II. Jedná se o výzvu na zjednodušené projekty na podporu předškolního, základního (včetně základních uměleckých škol) a zájmového vzdělávání.

Číslo a název výzvy: 2_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha

Výzva je otevřena do 28. 6. 2019 do 14:00 hodin.

Informace o výzvě naleznete na stránkách: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ

Výzva je otevřena od 28. 2. 2018 do 28. 6. 2019 do 14:00. Délka trvání projektu je přesně 24 měsíců s tím, že nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 8. 2021. Celková alokace na výzvu je 5 420 mil. Kč. 

Oprávněnými žadateli jsou MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠK (školní kluby), ŠD (školní družiny) a SVČ. Minimální výše způsobilých výdajů je 100 000 Kč, maximální výše způsobilých výdajů je 5 000 000 Kč s tím, že záleží dle dané instituce: MŠ a ZŠ: 300 000 Kč + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč); ŠK, ŠD, ZUŠ, SVŠ: 100 000 Kč + (počet dětí/žáků/účastníků x 1 800 Kč). V případě právnické osoby vykonávající činnost více druhů škol, nebo školy a školského zařízení, nebo více druhů školských zařízení, je maximální výše stanovena pro každý druh školy/školského zařízení zvlášť a následně sečtena. 

Projekt je financován ex-ante, na projekt je poskytována 1 zálohová platba ve výši 100 % na začátku projektu. Monitorovací období je v této výzvě stanoveno na 8 měsíců.

Každá právnická osoba vykonávající výše uvedenou činnost školy/školského zařízení, může v rámci výzvy podat pouze jednu žádost o podporu. Před podáním žádosti o podporu je nutné se zúčastnit dotazníkového šetření MŠMT, jinak nebude možné podat žádost o podporu (výstupy šetření jsou povinnou přílohou žádosti o podporu).  

Oprávněné aktivity: 
 • Aktivity pro mateřské školy:
  • Personální podpora: 2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ, 2.I/2 Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ, 2.I/3 Školní psycholog – personální podpora MŠ, 2.I/4 Sociální pedagog – personální podpora MŠ, 2.I/5 Chůva – personální podpora MŠ, 
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ: 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 2.I/7 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku, 2.I/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, 2.I/9 Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí, 2.I/10 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ, 
  • Aktivity rozvíjející ICT v MŠ: 2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ, 
  • Rozvojové aktivity MŠ: 2.I/12 Projektový den ve škole, 2.I/13 Projektový den mimo školu, 
  • Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností: 2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ, 2.I/15 Komunitně osvětová setkávání, 
 • Aktivity pro základní školy: 
  • Personální podpora: 2.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ, 2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ, 2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ, 2.II/4 Sociální pedagog – personální podpora ZŠ, 2.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ, 
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ: 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin, 2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ, 2.II/9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, 2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ, 2.II/11 CLIL ve výuce v ZŠ, 2.II/12 Nové metody ve výuce v ZŠ, 2.II/13 Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku, 2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ, 
  • Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ: 2.II/15 Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ, 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ, 
  • Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ: 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ, 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, 2.II/19 Projektový den ve škole, 2.II/20 Projektový den mimo školu, 
  • Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností: 2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ, 2.II/22 Komunitně osvětová setkávání, 
 • Aktivity pro školní družiny a školní kluby: 
  • Personální podpora: 2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK, 2.V/2 Speciální pedagog – personální podpora ŠD/ŠK, 2.V/3 Sociální pedagog – personální podpora ŠD/ŠK, 
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK: 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin, 2.V/5 Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK, 2.V/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, 2.V/7 Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK, 2.V/8 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK, 2.V/9 Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK,
  • Aktivity rozvíjející ICT v ŠD/ŠK: 2.V/10 Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK,
  • Zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK: 2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK, 2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK, 2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK,
 • Aktivity pro střediska volného času: 
  • Personální podpora: 2.VI/1 Školní asistent – personální podpora SVČ, 2.VI/2 Sociální pedagog – personální podpora SVČ, 2.VI/3 Kariérový poradce – personální podpora SVČ,
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SVČ: 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 2.VI/5 Vzdělávání pedagogického sboru SVČ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin, 2.VI/6 Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ, 2.VI/7 Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, 2.VI/8 Tandemové vzdělávání v SVČ, 2.VI/9 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ, 2.VI/10 Nové metody ve vzdělávání v SVČ, 2.VI/11 Profesní rozvoj pedagogů SVČ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku,
  • Aktivity rozvíjející ICT v SVČ: 2.VI/12 Využití ICT ve vzdělávání v SVČ,
  • Zájmové a rozvojové aktivity SVČ: 2.VI/13 Klub pro účastníky SVČ, 2.VI/14 Projektový den v SVČ, 2.VI/15 Projektový den mimo SVČ,
  • Spolupráce s rodiči účastníků SVČ a veřejností: 2.VI/16 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči účastníků SVČ, 2.VI/17 Komunitně osvětová setkávání,
 • Aktivity pro základní umělecké školy: 
  • Personální podpora: 2.VII/1 Školní asistent – personální podpora ZUŠ, 2.VII/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZUŠ, 2.VII/3 Koordinátor spolupráce školy a příbuzných organizací – personální podpora ZUŠ, 
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ: 2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 2.VII/5 Vzdělávání pedagogického sboru ZUŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin, 2.VII/6 Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ, 2.VII/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, 2.VII/8 Tandemová výuka v ZUŠ, 2.VII/9 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ, 2.VII/10 Nové metody ve výuce v ZUŠ, 2.VII/11 Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku,
  • Aktivity rozvíjející ICT v ZUŠ: 2.VII/12 Zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ, 2.VII/13 Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ,
  • Rozvojové aktivity ZUŠ: 2.VII/14 Projektový den ve škole, 2.VII/15 Projektový den mimo školu,
  • Spolupráce s rodiči žáků ZUŠ a veřejností: 2.VII/16 Komunitně osvětová setkávání.

Kyjovské Slovácko v pohybu v rámci této výzvy nabízí a opakovaně bude nabízet konzultace a poradenství při výběru vhodných šablon, pomoc s nastavením rozpočtu, s vyplněním projektu v aplikaci ISKP 2014+ a rovněž s Vámi budeme řešit případné další skutečnosti, na které v průběhu psaní žádosti i při realizaci projektů narazíte.

Připravujeme také školení k projektům Šablony II (jaro 2018), rovněž v případě potřeby poskytujeme konzultace v prostorách škol i prostorách kanceláře MAS. Toto metodické vedení je poskytováno všem základním i mateřským školám z regionu MAS zdarma!

V případě jakéhokoliv dotazu se neváhejte obrátit na pracovníky Kanceláře.