SFŽP - Zeleň do měst a obcí

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlašují dotační výzvu s alokací 50 milionů korun na obnovu a zakládání zeleně v obcích a městech. Dotace přispěje k oživení veřejně přístupných zelených ploch a vodních prvků, nově se vztahuje i na vysazení izolační zeleně.

Cílem výzvy z prostředků Národního programu Životní prostředí je zvýšit podíl a kvalitu zeleně a vodních prvků na veřejných prostranstvích, a to jak v rozvojových částech, tak v původní zástavbě. Novinkou mezi podporovanými aktivitami jsou pásy izolační zeleně, které tvoří přírodní „filtr" oddělující průmyslové areály nebo frekventované silnice od obytných zón a přispívající ke snižování prašnosti a koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. 

Kromě izolační zeleně se dotační výzva zaměřuje na zakládání a obnovu ploch zeleně, jako alejí, parků, lesoparků, odpočinkových a jiných veřejně přístupných prostranství, ale i cest a pěšin z přírodních materiálů, mostů a souvisejícího mobiliáře. Na finanční příspěvek se mohou těšit i projekty, které počítají s vybudováním a revitalizací vodních prvků v obcích. Jde například o vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní, jezírek, mokřadů, průlehů, či drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu. Dotaci lze získat i na výměnu zpevněných či betonových ploch za nezpevněné plochy, které umožní zasakování srážkových vod, a podpořeny budou také opatření k zajištění existence volně žijících živočichů v sídlech (prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.).

O dotaci mohou požádat jak města a obce, tak i fyzické a právnické osoby, které chtějí zlepšit funkce místních veřejných prostranství. Přijít si mohou až na 2 miliony korun v případě, že se jedná o projekt v malé obci do 500 obyvatel, u obcí větších může podpora dosáhnout maximálně 150 tisíc korun, nejvýše však 80 procent z investičních nákladů. „Tato výzva je šitá na míru především malým obcím, které nedosáhnou na dotace z evropských fondů. Větší obce mohou primárně využít podporu z Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, vyhlášení nejbližší výzvy je plánováno na počátek příštího roku,“.

Žádosti o poskytnutí podpory je možno podávat od 16. října 2017 až do 30. března 2018, realizovat je mají žadatelé do konce roku 2022.

Více informací zde.