SMS ČR k VPP

Veřejně prospěšné práce představují v současnosti stěžejní nástroj Úřadu práce pro boj s dlouhodobou nezaměstnaností, a to zejména v situaci, kdy 30 – 50% osob v evidenci ÚP náleží do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. Tato skupina je dle zákona o zaměstnanosti definována podle délky trvání období bez zaměstnání na 12 měsíců. Negativní jevy, které se v souvislosti s nezaměstnaností projevují (ztráta pracovních návyků,…), se však objevují již po 5. – 6. měsíci. VPP tedy, z povahy svého zaměření eliminovat dlouhodobou nezaměstnanost, jsou bezvýhradně určeny pouze osobám dlouhodobě nezaměstnaným.

Na základě zvážení všech okolností přikročil Úřad práce ke snížení této doby na 3 měsíce. Zároveň však Úřad práce nehodlá tuto dobu, kdy je osoba evidována na Úřadu práce zrušit úplně, a to zejména z důvodu nutnosti disponovat určitým časem určeným na prověření případného zlepšení pracovních návyků u dotyčných osob a posouzení, zda není vhodné například zařazení do rekvalifikačního programu (např. získání ŘP).

Úřad práce však zároveň deklaruje, že bude povolovat výjimky pro opakované zaměstnávání, a to v případech: věk 50+; matka s dětmi do 15 let; zdravotní handicap s lékařským doložením; skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením.
 
Opakované zaměstnání v těchto případech lze realizovat v krátké době skončení předchozího pracovního poměru VPP. Ostatní okruhy osob musí projít minimálně tříměsíčním obdobím, kdy budou vedeny v evidenci ÚP a zároveň budou pobírat podporu v nezaměstnanosti.
Generální ředitelství Úřadu práce ČR deleguje kompetenci k udělování výjimek od 1. 5. 2016 na ředitele kontaktních pracovišť.

Výše odměny u VPP činí cca 14 000 Kč. Starosta však může požádat o snížení příspěvku a zaměstnání dvou osob místo jedné (například v místech s nízkou průměrnou mzdou).
ÚP nově pro žádosti o opakované zaměstnání plánuje zavedení formulářů (nyní se podává prostá žádost bez udaného formátu).

Žádost SMS ČR o možnost dvouletého pracovního poměru pro VPP byla odmítnuta z důvodu vysokých rozpočtových nároků a problematickému finančnímu plánování, nicméně ÚP je připraven udělovat výjimky, a to například u asistentů prevence kriminality, u osob nacházejících se 2 roky před důchodem atp.

V případě, že některá pracoviště Úřadu práce budou postupovat v rozporu s tímto dokumentem, prosíme o informaci na email info@smscr.cz – budeme se snažit zprostředkovat nápravná opatření.

Zdroj: http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1084-verejne-prospesne-prace-aktualni-informace-obcim