Sociální bydlení - prakticky

Zákon o sociálním bydlení je v současné době v připomínkovém řízení.

Existuje stále mnoho otazníků a ve spoustě bodů napříč vládními stranami je nesoulad hlavně v otázce financování. Co je však nutné uvést na pravou míru je následující:
  • Obce mají již od roku 2000 povinnost uspokojovat potřeby svých občanů v oblasti bydlení a rozvíjet sociální péči. Tak hovoří zákon o obcích. 
  • Obcím může vzniknout finanční ztráta se zajištěním celého systému, ale i na to pamatuje návrh zákona o sociálním bydlení. V případě, že tato ztráta vznikne, bude ji sanovat stát skrze nárokové dotace. Obce budou mít ze zákona právní nárok na dotace na stavbu, opravu, pronájem a provoz sociálních a dostupných bytů a dotace na oblast sociální práce.
  • Bude trvat pět let, než zákon začne platit v plné míře. Všechny obce budou mít dostatek času se připravit.
  • Úřady práce budou lidem pomáhat hledat vhodné bydlení i na trhu, tak aby nevznikly problémy hlavně malým obcím, kde nebude dostatek vhodných bytů nebo kde nepůsobí neziskové organizace.

Nárok na sociální bydlení by měli mít lidé bez bydlení a lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí 40 % příjmů. Zároveň by jim po odečtení nákladů na bydlení mohlo zbývat maximálně 1,6 násobku životního minima a nesměli by vlastnit žádnou nemovitost.

Především malým obcím by měl pomoct s hledáním bydlení Úřad práce.

Zdroj: Zákon a MPSV

 

Dotace na sociální bydlení:

  • Dotační program MMR - Podporované byty
  • IROP - Sociální bydlení

 

Dotační program MMR - Podporované byty

Podporované byty sloužící k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života

K čemu je dotace určená

pečovatelské byty – pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku a prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavření nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2členné domácnosti. Jejich snížená soběstačnost je způsobená věkem (65+), zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby

vstupní byty – pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které prokáží, že je jim poskytovaná dávka v hmotné nouzi nebo že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavření nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy. Její rodině hrozí nebo již bylo provedeno odebrání dítěte do ústavní výchovy z důvodu nevyhovujícího bydlení nebo z důvodu ztráty nebo žije v jiné tíživé sociální situaci (ukončuje nebo ukončila výkon trestu, dosáhla plnoletosti a opouští ústavní výchovné zařízení nebo náhradní rodinnou péči, opouští ústav sociální péče v rámci transformace sociálních zařízení, ukončila resocializační program a opouští azylový dům nebo dům na půl cesty, má status uprchlíka a je účastníkem Státního integračního programu

komunitní domy seniorů – pro osoby ve věku 60+, které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti

Kdo může žádat

• pečovatelské byty – právnická osoba včetně obcí

• vstupní byty – právnická osoba vyjma obce, spolku, sociálního družstva, obecně prospěšné společnosti, církve a církevní organizace

komunitní domy seniorů - právnická osoba včetně obcí

Výše dotace

• výstavba pečovatelského bytu, vstupního upravitelného bytu nebo bytu v komunitním domě činní výše dotace max. 600 000 Kč na jeden byt

• výstavba vstupního bytu činní výše dotace max. 550 000 Kč na jeden byt

• pořízení vstupního bytu (koupě, vydražení) činní výše dotace max 80% z kupní ceny nebo

vydražené ceny nebo odhadní ceny, max však do 400 000 Kč za jeden byt

Dotace na vstupní byt je poskytována podle pravidla „de minimis“. Výstavba pečovatelských bytů a komunitních domů je poskytována podle pravidla „SGEI – de minimis“. Finanční prostředky nelze kombinovat s prostředky evropských strukturálních a investičních fondů.

Podání žádosti

Do 30.12.2016

 

IROP – Sociální bydlení

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Cílové skupiny

Osoby v bytové nouzi:

- osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut),

- osoby v nízkoprahové noclehárně,

- osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,

- muži a ženy v azylovém domě,

- matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,

- úplné rodiny v azylovém domě,

- osoby v domě na půli cesty,

- osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),

- osoby v přístřeší po vystěhování z bytu,

- žadatelé o azyl v azylových zařízeních,

- osoby po opuštění věznice,

- osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,

- muži a ženy v seniorském věku,

- invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,

- osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),

- osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,

- osoby v nezákonně obsazené budově,

- osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),

- osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,

- osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení),

- osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele,

- osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,

- osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).

Kdo může žádat

• pečovatelské byty – právnická osoba včetně obcí

• vstupní byty – právnická osoba vyjma obce, spolku, sociálního družstva, obecně prospěšné společnosti, církve a církevní organizace

komunitní domy seniorů - právnická osoba včetně obcí

Výše dotace

Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 %

Státní rozpočet:

- obce - 5 %

- nestátní neziskové organizace - 10 %

- církve - 10 %

- církevní organizace - 10 %