Stanovisko MMR k problematice podepisování společných nabídek

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo mezi  stanovisky expertní skupiny MMR k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek stanovisko pro podepisování společných nabídek, ve kterém stojí následující:

Nabídky podávané dvěma a více osobami (dále jen „společné nabídky“) jsou společným právním jednáním dvou nebo více osob a jako takové by měly být z obecného pohledu (§ 561 občanského zákoníku) podepsány těmito sobami.

Pokud však osoby podávající společnou nabídku mezi sebou uzavřou dohodu, z níž bude vyplývat způsob jednání ve vztahu k podání společné nabídky (např. bude jeden ze společníků zmocněn jednat vůči třetím osobám za všechny), bude se postupovat podle této dohody. Tato dohoda může být  součástí nabídky, ale dodavatelé nemají povinnost ji do nabídek vkládat.

Pokud se jedná o společnost ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku, uplatní se fikce uvedená v § 2737 odst. 1 občanského zákoníku, podle kterého „jedná-li společník ve společné záležitosti s třetí osobou, považuje se za příkazníka všech společníků. Ujednají-li si společníci něco jiného, nelze to namítnout vůči třetí osobě, která jedná v dobré víře.“ Pokud tedy z nabídky podané takovou společností vyplývá, že jí podává jeden ze společníků, postačí podpis pouze jednoho z nich, ledaže by zadavateli bylo známo (například pokud by to vyplývalo přímo z nabídky), že ujednání mezi společníky takový postup vylučuje.

Zadavatel přitom vždy může v případě pochybností či chybějících podpisů požádat o objasnění nebo doplnění nabídky podle § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek. Na základě této žádosti může dodavatel vysvětlit, kdo je oprávněn za osoby podávající společnou nabídku jednat (např. doložit dohodu mezi těmito osobami, nebo plnou moc), popřípadě chybějící podpisy doplnit.

Zároveň platí, že podpis nemusí být v nabídce vždy, neboť ve vztahu k elektronické komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického nástroje platí, že datová zpráva nemusí být podepsána, pokud umožňuje určení jednající osoby, což bude v případě nabídek řádně zasílaných elektronickým nástrojem splněno, viz stanovisko.