Státní podpora práce s dětmi a mládeží

Do 31. 10. 2017 je možné žádat MŠMT na:

1. Program pro "NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží".
2. Program pro střešní organizace.
3. Program pro NNO s pobočnými spolky.
4. Program pro NNO bez pobočných spolků.
Priority pro rok 2018 jsou:
- podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže - podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.
- podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit, zejména zapojování dětí z dětských domovů.
- podpora participace - podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru.
- podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Požadovaná výše dotace na projekty s místní nebo regionální působností musí být v rozmezí 50 000 - 350 000 Kč. Vyšší dotaci je možné získat pouze na projekty s nadregionálním dopadem. Maximálně výše dotace činí 70 % celkových nákladů projektu. Na provozní náklady kanceláře NNO lze použít nejvýše 35 % z poskytnuté dotace. Na tábory lze použít finanční prostředky ve výši max. 80 Kč na dítě (do 18 let) a den. U táborů určených pro znevýhodněné děti do 18 let se závažným zdravotním postižením, lze použít finanční prostředky ve výši max. 250 Kč na dítě a den. Dotace na vzdělávání lze čerpat v částce nejvýše 350 Kč na osobu a den. Na mezinárodní výměny a spolupráci lze poskytnutou dotaci použít na úhradu nejvýše 50 % nákladů na dopravu českých účastníků výměn a seminářů a dalších akcí v zahraničí, na úhradu nákladů na ubytování, stravování, místní dopravu a programové zabezpečení akcí max. do výše 350 Kč na osobu a den pro zahraničního i českého účastníka akce v ČR a na úhradu členských příspěvků v nadnárodních organizacích do výše 50 %.

Do programů může organizace v každém roce přihlásit pouze jeden projekt.
NNO, která podává projekt v programu 1, musí být držitelem titulu "NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží".
NNO, která podává projekt v programu 2, musí v době podání žádosti existovat déle jak 3 roky a v tomto období prokazatelně fungovat jako střešní organizace, tzn. zajišťovat servis a hájit zájmy svých členských organizací.
NNO, která podává projekt v programu 3 a 4, musí v době podání žádosti existovat déle jak jeden rok a v tomto období prokazatelně pracovat s dětmi a mládeží.

Více informací získáte na stránce: http://www.msmt.cz/mladez/podavani-zadosti-o-statni-dotace-pro-rok-2018-1