Stručná pravidla pro pořizování nahrávek ze zastupitelstva

Zákon o obcích předpokládá, že zasedání zastupitelstva je veřejné. Může na něj přijít kdokoliv a zároveň si z něj může pořídit zvukový i obrazový záznam. Neexistuje žádný právní předpis, který by to zakazoval. Zakázat to nejde ani v jednacím řádu zastupitelstva nebo jiném interním dokumentu obce. Člověk, který se jednání zastupitelstva účastní, nepotřebuje ani žádné schválení od starosty, zastupitelstva či jiných zúčastněných osob.

To stejné platí pro obec. I ona si může nahrávat jednání, aniž by potřebovala souhlas zúčastněných osob nebo k tomu měla vážný důvod. Ovšem pozor. Obec si musí uvědomit, že ve chvíli, kdy jednou takový záznam vytvoří, může se stát předmětem žádosti podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. A smazáním záznamu po podání žádosti o informace by se obec jako povinný subjekt dopustila protiprávního jednání.

I pro zveřejňování záznamu včetně zápisu platí, že žádný právní předpis nestanovuje povinnost jejich zveřejnění. Opět záleží na obci, zda k tomuto kroku přistoupí, či nikoliv. Pokud si ale povinnost zveřejňování zápisu, či nahrávání jednání stanoví v jednacím řádu zastupitelstva, měla by stanovená pravidla dodržovat.

Zvukový i obrazový záznam obsahuje všechny údaje, které na zastupitelstvu zazněly, obrazový záznam navíc zaznamenává i podobiznu zúčastněných. Nicméně platí, že projevy přítomných na veřejném zasedání zastupitelstva obce není možné považovat za projevy osobní povahy. Není tedy nutné je jakýmkoliv způsobem anonymizovat, pokud by mělo dojít ke zveřejňování záznamu. Zároveň projevy úředníků, zastupitelů a jiných funkcionářů obce na zastupitelstvu vlastně souvisí s jejich úřední činností. Totéž platí o diskutujících osobách z řad veřejnosti. Ty svým vystoupením zase realizují politické právo. Jejich projevy tedy taktéž nebudou při zveřejňování anonymizovány

Anonymizace se však dotkne třetích osob a osobních údajů s nimi spojených. Tedy občanů, o jejichž právech a povinnostech se jednalo. Např. pokud o žadateli o obecní byt zazní, že Jan Novák – žadatel má postiženou dceru z prvního manželství, bude nutné tuto část tzv. vypípat.

To se nebude dít pouze v případě, že o zvukový či obrazový záznam obce požádá občan obce (s trvalým bydlištěm), případně majitel nemovitosti ležící v katastru obce. Jemu se poskytuje podle zákona o obcích zvukový či obrazový záznam v plném znění. Odpovědnost za ochranu osobních údajů po předání kopie však samozřejmě přechází i na daného žadatele, a to v plné míře.

Na závěr je třeba zdůraznit, že pořizování zvukových či obrazových záznamů z jednání zastupitelstva. To je z povahy veřejné, proto i vystoupení na něm provedené nelze považovat za projevy osobní povahy. Anonymizovat se tak budou pouze údaje třetích osob.

Zdroj: www.smscr.cz