Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu z podprogramu Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů.

Uznatelné náklady:

  • zpracováním studie pro schválení možnosti jejího využití pořizovatelem,
  • výdaje na nezbytné doplňující analýzy a průzkumysouvisející se zpracováním studie v rámci projektu.

Dotace je poskytována až do výše 85% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Účastník podprogramu může v dané výzvě podat pouze jednužádostí.
Horní limit dotace na jeden projekt je 2 mil Kč.
Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 22. července 2021a končí dnem 10. září 2021. Žádosti budou přijímány nejpozději do 10. září2021, do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným bude den a čas podání žádosti do datové schránky MMR.

Více informací k výzvě naleznete na stránce: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2020-(1)/tvorba-studii-a-analyz-moznosti-vyuziti-vybranych