Týká se EET spolků?

Podle ustanovení § 12, písm. h) jsou tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků (tedy i spolků) vyloučeny z evidence tržeb.

Metodika k evidenci tržeb na str. 15 uvádí následující:"Drobná vedlejší podnikatelská činnost však není nikde explicitně definována a naplnění tohoto kritéria je nutné posuzovat s přihlédnutím ke konkrétnímu případu." Posuzování bude probíhat dle následujícího:

  • O příjem z drobné vedlejší činnosti se ve smyslu ustanovení §12 odst. 3 písm. h) ZoET bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce, jež předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, neměl příjem/výnos z této činnosti vyšší než 175000 Kč, nebo tyto příjmy činily méně než 5% z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období.
  • Pro posouzení vyloučení tržeb z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků je potřeba vždy k 1.1. daného roku určit z výše příjmů/výnosů z předcházejícího roku, zda jsou či nejsou splněna výše uvedená kritéria pro uplatnění vyloučení tržeb dle §12 odst. 3 písm. h) ZoET pro tento rok.
  • Nově registrovaný veřejně prospěšný poplatník, který nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad.
  • Pro účely posouzení vyloučení tržeb z evidence se příjmem/výnosem rozumí příjmy nebo výnosy definované v §27 vyhlášky č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví.

V případě, že kritéria pro vyloučení tržeb z evidence splněna nejsou, je poplatník povinen platby splňující formální a materiální kritéria evidované tržby evidovat.

Termíny od kdy je tržby nutné evidovat ... naleznete na stránce: http://www.etrzby.cz/cs/kdo-co-a-kdy

Článek s příklady a vysvětlením EET můžete nalézt také zde: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/obce-a-eet.aspx