Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2021

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021. Lhůta pro podání žádosti je od 1. 4. 2020 do 14. 5. 2020.

Výzva 1: Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky (CAS)

Žadatelem o dotaci může být pouze obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která:

 • je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II nebo JPO III,
 • není vybavena CAS s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 6 osob vyrobenou v roce 2005 a později (nevztahuje se na rekonstrukci CAS 32 – T 815)

Pořízení nové automobilové stříkačky Dotace může dosáhnout až 70 %, maximálně však 2,5 mil. Kč.

Rekonstrukci CAS 32 – T 815 v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkám požární ochrany. Dotace může dosáhnout až 50 %, maximálně však 1,5 mil. Kč.

Rekonstrukci CAS 32 – T 815 na provedení speciální redukované pro šest osob. Dotace může dosáhnout až 50 %, maximálně však 2 mil. Kč.

Výzva 2: Pořízení nového dopravního automobilu (DA)

Žadatelem o dotaci může být pouze obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která:

 • je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V, 
 • není vybavena DA nebo osobním automobilem s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením, vyrobeným v roce 2005 a později.

Dotace může dosáhnout až 70% maximálně však 450 tis. Kč.

Výzva 3: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice Žadatelem o dotaci může být pouze obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která:

 • je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V
 • dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice z rozpočtu Ministerstva vnitra
 • budova rekonstruované požární zbrojnice je v majetku obce zřizující JSDH obce
 • pozemky pro výstavbu požární zbrojnice jsou v majetku obce, nebo je smluvně upraven závazek tak, aby po dokončení stavby, byly dotčené pozemky převedeny na stavebníka, a to kupní smlouvou, která bude uzavřena do 30 dní po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
 • na stavbě ani na pozemku nevázne zástavní právo a věcné břemeno neomezuje činnost JSDH obce.

Dotace může dosáhnout až 50 %

 • minimálně však 450 tis. Kč 
 • maximálně však 4,5 mil. Kč.

Všechny potřebné informace k Výzvě jsou k nalezení na stránce: https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx