Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

Příjem žádostí:  od 1. 2. 2017 do 24. 2. 2017 (včetně).

•    Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Podpora  údržby  a  obnovy  stávajících  památných  staveb  a  objektů  kulturně-historických  hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 10 000 obyvatel.
Jedná  se  o  typ  objektu:  kaple  (kaplička),  křížová  cesta,  zvonička,  boží  muka,  smírčí  a  jiné  kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy. Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

Výše dotace:
Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.
Minimální hodnota dotace činí 15 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.
 
•    Podprogram 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic
Podpora  údržby  a  obnovy  významných  historických  objektů  původně  sloužících  k hospodářským účelům v extravilánu i intravilánu obcí do 10 000 obyvatel.  
Jedná  se  o  významné  zemědělské  historické  dominanty  jedinečného  charakteru,  původně  sloužící k hospodářským  účelům,  přičemž  realizace  projektu  nesmí  změnit  původní  účel  objektu.  Do  tohoto podprogramu rovněž spadají hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů.  Jedná  se  zejména  o  typ  objektu:  obecní  sýpky,  špýchary,  sušárny  a  kulturně  cenné  budovy zemědělské  výroby,  stáje  a  stodoly  významné  kulturní  a  historické  hodnoty.  Dále  pak  hasičské zbrojnice  postavené  do  31.  12.  1992  (pouze  prostory  přímo  související  s výkonem  služby  sboru dobrovolných hasičů). Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

Výše dotace:
Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.
Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.
 
•    Podprogram 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
Podpora  údržby  a  obnovy  historických  zemědělských  strojů  a  zařízení,  která  bude  doložena potvrzením  muzea,  a  tím  splňovat  podmínku  zákona  č.  122/2000  Sb.,  o  ochraně  sbírek  muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Výše dotace:
Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.
Minimální hodnota dotace činí 30 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 400 000 Kč.
 
•    Podprogram 129 665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku a úprava veřejného prostranství v obci do 10 000 obyvatel. Jedná se o typ objektu: místo pasivního odpočinku (skládající se např. z lavičky, odpadkového koše, zastřešení, stojanu na kola, apod.). Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

Výše dotace:
Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.
Minimální hodnota dotace činí 25 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 200 000 Kč.
 
•    Podprogram 129 666 Údržba a oprava polních cest
Podpora  údržby,  opravy  zpevněných  polních  cest  nebo  jejích  úseků  nacházejících  se  v obvodu pozemkových úprav obce. Údržbou či opravou polních cest nebo jejích úseků, se rozumí akce zaměřené na odstranění závad, opotřebení  a  poškození  polních  cest,  které  byly  předmětem  realizace  komplexních  pozemkových úprav/jednoduchých  pozemkových  úprav  před  rokem  2006  (do  31.  12.  2005),  tj.  těch  polních  cest, jejichž technický stav vykazuje zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození. Pozemky polní cesty dotvářejí krajinný ráz, zvyšují biodiverzitu (druhovou pestrost) území a trvalým  a výrazným způsobem ohraničují pozemky a katastrální hranice. Polní cesty jsou směrově nerozdělené komunikace. Podle významu (účelu) se polní cesty dělí do třech hlavních kategorií: hlavní, vedlejší a doplňkové.  Dotační  záměr  musí  být  zaměřen  na  údržbu  a  opravu  hlavních  a  vedlejších  polních  cest,  nikoli doplňkových (ve smyslu ČSN 73 6109 „Projektování polní cest“ z roku 2013). Předmět  dotace  musí  být  přístupný  široké  veřejnosti,  bez  rozdílů.  Polní  cesta  nesmí  být  uzavřena překážkou  či  závorou.  Veřejnost  za  průjezd/průchod  nebude  platit  poplatek  a  polní  cesta  tím  bude přinášet přínos obyvatelstvu v podobě zpřístupnění území. Předmět dotace bude realizován s ohledem na požadavky parametrů polních cest z hlediska pohybu moderní zemědělské techniky a únosnosti polních cest, resp. požadavků na konstrukce vozovek pro moderní zemědělskou techniku (ČSN 73 6109 „Projektování polní cest“). Obec,  na  jejímž  katastrálním  území  dojde  k  realizaci  předmětu  dotace,  musí  mít  zpracovaný  a aktuálně schválený plán společných zařízení nebo plán polyfunkční kostry pozemkových úprav. V případě realizace jednoduchých pozemkových úprav nemusely být výše uvedené plány vyhotoveny, proto  není  kritérium  v tomto  případě  podmínkou  a  bude  žadatelem  doloženo  na  základě  čestného prohlášení o neexistenci plánů.

Výše dotace:
Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.
Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 6 000 000 Kč.

Více informací získáte na stránce: https://www.szif.cz/cs