Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí pro NNO v roce 2019

Do 17. 12. 2018 mohou nestátní neziskové organizace žádat do dotačního programu MMR pro NNO. Podporovány budou systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou regionálního a nadregionálního charakteru, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje a aktivity zaměřené na zavádění udržitelného rozvoje a strategického řízení do praxe. Podporovány budou projekty s konkrétními výstupy regionálního a nadregionálního významu a kvantifikovanými cílovými skupinami. Dotace má investiční i neinvestiční charakter. Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % „celkových uznatelných nákladů schváleného projektu“. Minimální výše poskytnuté dotace je stanovena na 50 000,- Kč. Více informací naleznete na stránce: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace/Pokus