Výběr kolektivního systému

Při výběru kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení, je nezbytné si zopakovat podstatu vztahu obec – kolektivní systém:

 • Obec nemá zákonnou povinnost uzavírat jakoukoliv smlouvu s kolektivními systémy. Naopak, kolektivní systém je povinen uzavřít s obcí smlouvu k zajištění zpětného odběru, pokud o to sama požádá. Bez uzavřené smlouvy samotná obec ani její svozová společnost (pokud nemá v obci provozovnu s oprávněním ke zpracování odpadních elektrozařízení, nebo smlouvu s kolektivním systémem na zajištění zpětného odběru odpadních elektrozařízení) nemůže sama odebírat odpadní elektrozařízení od občanů.
 • V případě, že obec/město chce občanům umožnit odkládat elektrozařízení ve svém sběrném dvoře/místě, nebo v rámci mobilního svozu, je jediná legální možnost, a to spolupráce s kolektivním systémem.
 • Obec si může zvolit s kým smlouvu uzavře. Provozovatel kolektivního systému nesmí obec nutit, aby uzavírala smlouvu pouze s ním. Obec může uzavřít smlouvu s více provozovateli kolektivních systémů, v takovém případě však musí smlouva obsahovat nediskriminační podmínky pro využití obecního systému více provozovateli kolektivního systému. O vlastnictví zpětně odebraných elektrozařízení se v takovém případě dělí provozovatelé kolektivních systémů na základě dohody, kterou musí mezi sebou uzavřít, a musí tedy obci sdělit, jak má při rozdělování zpětně odebraných výrobků mezi ně postupovat.
 • Obec nezapočítává elektrozařízení do produkce komunálních odpadů, ale v případě, že spolupracuje s více systémy, doporučujeme zavedení průběžné evidence k prokázání dodržení pokynů provozovatelů kolektivních systémů. Kolektivní systém je povinen na žádost obce poskytnout informace o převzatém množství zpětně odebraných odpadních elektrozařízení, včetně informací o jejich využití.

Všechna veřejná sběrná místa jsou zveřejněna na https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro, kde je možné vyhledat další, nebo nejbližší veřejné sběrné místo pro občany.   

V případě, že se rozhodujete o prodloužení smlouvy se stávajícím kolektivním systémem, nebo o podpisu smlouvy s novým kolektivním systémem, měli byste si pro bezproblémovou spolupráci zhodnotit a ověřit následující aspekty služeb:

Obecné předpoklady:

 1. Identifikace rozsahu skupin zpětně odebíraných elektrozařízení.
 2. Posouzení spokojenosti s dosavadní spoluprací. Dlouhodobost realizace spolupráce s obcemi. Dlouhodobá stabilita kolektivního systému (zkušenosti, výkonnost KS = sběr, spolehlivost dopravy). Stejný přístup ke všem obcím v dané kategorii. Rychlost odezvy KS a efektivita řešení individuálních problémů obcí v rámci zpětného odběru EEZ.

Požadavky v případě podpisu smlouvy – na co se máte ptát/co je třeba si zjistit

 1. Bezproblémová komunikace – informační systém, způsob objednání, fakturace, možnost telefonní a mailové komunikace, a jiné. Zásadní je také dostupnost regionálních zástupců.
 2. Termíny odvozu. Minimální odvážené množství. Odměny (včetně posouzení od jakých částek lze fakturovat).
 3. Poskytnutí vybavení sběrného místa. Kvalita, počet sběrných nádob a jejich další údržba.
 4. Jiná přímá podpora – informovanost, zabezpečení sběrných míst, materiály, environmentální vyúčtování. Způsob poskytování aktuálních informací v rámci zpětného odběru EEZ – prostřednictvím IS, na krajských školeních a setkání ORP apod.
 5. Možnosti spolupráce i na jiné bázi – mobilní svozy, školy, hasiči, osvěta, sběrové soutěže, krajská školení a setkání apod.
 6. Záruka solventnosti a dlouhodobé udržitelnosti – záruka bezproblémového svozu po celou dobu spolupráce.
 7. Průběžná kontrola vlastní sběrné sítě a následná aplikace legislativních změn ze strany kolektivního systému. Jakou mají síť zpracovatelů. Certifikace zpracovatelů daného KS.
 8. Kolektivní systém nemá jen sbírat, ale má také efektivně recyklovat a opětovně využívat druhotné suroviny a věnovat se osvětě.

Zdroj: www.smscr.cz