Výběrové dotační řízení ministerstva kultury na podporu integrace příslušníků romské menšiny v roce 2023

Určení výběrového dotačního řízení:

• právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2021, vyjma státních příspěvkových organizací, zřizovaných Ministerstvem kultury, které prokazatelně vykonávají kvalifikovanou, kontinuální a systematickou činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin, zejména pak menšiny romské, a to nejméně jeden rok předcházející roku, na který je žádost podávána (činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy, recenzí, výstřižky z tisku či dalšími příklady dokládajícími činnost žadatele),

• obsahově je výběrové dotační řízení určeno především na cílenou a aktivní podporu příslušníků romské menšiny v jejich kulturních aktivitách

Tematické okruhy (druhy podporovaných činností)

• umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, knihovny, koncerty, přehlídky, festivaly),

• kulturně vzdělávací a výchovné aktivity (semináře, přednášky, besedy, workshopy),

• odborné studie rozšiřující poznání a podporující bádání o romské kultuře, tradicích a historii,

• dokumentace romské kultury (písemný či audiovizuální záznam romských tradic a zvyků),

• ediční činnost (neperiodické publikace),

• kulturní akce směřující k potírání negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie.

Na sportovní činnost, letní tábory, volnočasové aktivity spojené se školou, např. kroužky vaření, práce na počítači, jazykové kurzy apod. nelze požadovat státní dotaci na Ministerstvu kultury, ale na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo kultury nepodporuje první ročníky festivalů a přehlídek. Předmětem podpory v tomto řízení není rovněž účast zahraničních účinkujících na akcích a filmová tvorba.

Oprávnění žadatelé

O dotaci mohou žádat právnické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.

Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele). Pokud projekt pořádá více spolupořadatelů, žádost předkládá ten ze spolupořadatelů, který nese zodpovědnost za realizaci projektu (bude doloženo kopií spolupořadatelské smlouvy).

Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, každý formou samostatné žádosti.

V případě spolku předkládá projekt výhradně hlavní spolek, a to i za pobočné spolky v případě, že subjekt nemá právní subjektivitu a vlastní IČO.

Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů (např. nájemné prostor, tisk propagačních materiálů, honoráře apod.) spojených s realizací projektu.

Přijímání žádostí

Žádosti do výběrového dotačního řízení v programu na podporu integrace příslušníků romské menšiny, podané prostřednictvím datové schránky, přijímá ministerstvo nejpozději do 23. září 2022 do 24:00, při osobním podání do podatelny MK do 14:30 hod., při podání poštou s razítkem pošty s datem 23. 09. 2022.

Více informací na https://www.mkcr.cz/podpora-integrace-prislusniku-romske-mensiny-2578.html