Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury na podporu kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů v roce 2023

Určení výběrového dotačního řízení: fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2021 vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury

Tematické okruhy (druhy podporovaných činností):

V tomto programu jsou podporovány zejména projekty s regionálním nebo národním dopadem, kulturní aktivity zaměřené především na realizaci Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025, schváleného usnesením vlády ČR č. 761/2020, zvláště jde o následující aktivity:

  1. využití terapeutické funkce kultury ke kompenzaci znevýhodnění zdravotním postižením,
  2. arteterapeutické programy pro osoby se zdravotním postižením a seniory,
  3. prezentace umělecké tvorby jako cesta k ovlivňování veřejnosti,
  4. tvorba zdravotně postižených profesionálních umělců (např. v divadelních souborech),
  5. činnost osob se zdravotním postižením a seniorů v amatérských souborech a dílnách s účastí profesionálních umělců a lektorů,
  6. umělecká tvorba profesionálních a neprofesionálních umělců pro osoby se zdravotním postižením, seniory a dlouhodobě nemocné v nemocnicích a ústavech sociální péče,
  7. zájmové a vzdělávací aktivity pro osoby se zdravotním postižením a seniory v kulturních oborech ve volném čase,
  8. kulturní aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže,
  9. usnadnění přístupu ke kultuře odstraňováním informačních bariér, usnadnění komunikace mezi postiženými navzájem a postiženými a zdravými občany (zvukové knihy a časopisy, tlumočení divadelních představení, titulkování filmů apod.),
  10. odstraňování architektonických bariér v kulturních zařízeních (rozumí se pouze technické vybavení neinvestičními prostředky).

Ministerstvo kultury nepodporuje první ročníky přehlídek a festivalů, ani akce komerčního nebo charitativního charakteru, benefice a běžnou činnost organizací.

Oprávnění žadatelé

O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.

Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice

Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele). Pokud projekt pořádá více spolupořadatelů, žádost předkládá ten ze spolupořadatelů, který nese zodpovědnost za realizaci projektu (bude doloženo kopií spolupořadatelské smlouvy).

Žadatel může předložit maximálně 2 projekty. Každý projekt se předkládá jako samostatná žádost předepsaným způsobem a se všemi povinnými přílohami.

V případě spolku předkládá projekt výhradně nejvyšší – ústřední – orgán spolku, a to i za regionální články spolku v případě, že subjekt nemá právní osobnost a vlastní IČO.

Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů (např. nájemné prostor, tisk propagačních materiálů, honoráře apod.) spojených s realizací projektu

Přijímání žádostí

Žádosti o dotaci v roce 2023 ve výběrovém dotačním řízení v programu na podporu kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů přijímá ministerstvo nejpozději do 16. září 2022, při osobním podání do 14.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 16. 9. 2022. Konzultace k předkládaným žádostem budou poskytovány v období od zveřejnění výzvy nejpozději do 9. září 2022.

Více na https://www.mkcr.cz/podpora-kulturnich-aktivit-osob-se-zdravotnim-postizenim-a-senioru-2571.html